Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Malá galerie Ohrada: Alois Mezera / Lesní stanoviště

Termín konání: 11. 5. 2021 – 13. 6. 2021

ALOIS MEZERA / LESNÍ STANOVIŠTĚ

Cyklus autorských výstav – les, voda a krajina ve výtvarném umění.

První výstava Malé galerie Ohrada v roce 2021 je zajímavým vhledem do činnosti muzea lesnictví, myslivosti a rybářství.

Tímto výstavním počinem vzniklo ideální spojení prezentace sbírkových předmětů z depozitáře podsbírky lesnictví a představení osobnosti autora. Autorem, kterého představuje Malá galerie Ohrada na zámku Ohrada, je jeden z předních českých odborníků pěstování lesů na základech lesnické fytocenologie a typologie prof. Ing. Alois Mezera, DrSc.

Profesor Alois Mezera (1911–1994) se narodil v Chrastinách na Písecku, na úpatí Píseckých hor a rád se do píseckých lesů celý život vracel. Svou životní pracovní pouť začínal jako praktický lesník a taxátor, vedl lesní hospodářství velkostatku, posléze se věnoval vědecké lesnické práci – působil v Technickém ústavu SLS a ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství ve Zbraslavi – Strnadech. Je autorem typologické klasifikace našich lesů, která usnadňovala volbu druhové skladby i pěstební zásahy v lesních porostech. Souběžně s vědeckou prací byl pedagogem na Lesnické fakultě ČVUT v Praze. Působil také jako gestor výuky postgraduálního studia „Tvorba a ochrana krajiny“ a prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Výsledky své práce publikoval v zásadních odborných publikacích a učebních textech. Mezi nejcitovanější a nejznámější patří zejména „Rostliny našich lesů“, „Středoevropské nížinné luhy I., II.“ a učebnice „Tvorba a ochrana krajiny“.

Profesor Alois Mezera se kromě pedagogické a odborné vědecké práce věnoval výtvarnému umění. Zaznamenával lesy, jednotlivá lesní stanoviště i oblíbená místa, krajiny. Ve svých publikacích dával vždy přednost vlastním ilustracím (perokresby) před fotografií. Jeho kresby mají svůj zvláštní technicistní půvab, včetně signatury, která je vždy provedena šablonou. Na vystavených kresbách je patrná také jeho důkladná znalost lesních stanovišť, životních podmínek a nároků jednotlivých dřevin. Zadíváte-li se pozorně na jednotlivé vystavené kresby, oceníte jejich plnost a atmosféru. Veškeré detaily stromů, hub, bylin i vyobrazeného terénu jsou fascinující. Rozhodně lze zařadit práce autora bez přehánění mezi nejzajímavější české ilustrátory lesa, jakými byli Stanislav Lolek či Jiří Židlický – oba studovaní lesníci. Mezerovy ilustrace ale mají onen zvláštní půvab právě svým vědeckým přesahem. Jsou to učené příběhy jednotlivých stromů i příběhy autorem studovaných lesních stanovišť.

V roce 1985 vyšla velmi zajímavá publikace, ve které Alois Mezera zúročil své lesnické působení v Plánici na Klatovsku, s názvem „Lesy Klatovského Pošumaví, jejich floristické složky a ekosystémy“. Některé kresby z této publikace můžete vidět v naší galerii v originálech.

Výstavu jsme připravili na počest výrazné osobnosti Aloise Mezery i jeho lesnického díla, neboť si v letošním roce připomínáme 110. výročí jeho narození.