Národní zemědělské muzeum

Soutěž o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce Věda pro zemi

Soutěž o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje pátý ročník soutěže Věda pro zemi. I letos má tři kategorie, ve kterých lze soutěžit – o nejlepší bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci související s některým ze zadaných tematických okruhů. Přihlášky do soutěže lze posílat nově až do 30. září, vyhlášení výsledků proběhne na podzim roku 2020. Muzeum oceněným zajistí vydání jejich prací v podobě odborné publikace nebo článku, včetně finanční odměny.

Chceme ocenit tvůrčí aktivity studentů

Cílem soutěže Věda pro zemi je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a zároveň v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich vědeckých textů, a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

Počet přihlášených prací každým rokem roste

Každý rok se do soutěže Věda pro zemi hlásí více autorů a témata jejich odborných prací jsou opravdu rozmanitá, široké je i spektrum vysokých škol, na kterých vznikaly. To potvrzuje fakt, že zemědělství je stále nedílnou součástí našich životů a týká se téměř všech vědních disciplín. 

Přihlaste svou bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie – bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích. Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené, napsané v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku daných tematických okruhů.

Publikujte výsledky své vědecké činnosti

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie, včetně finančního ocenění.

Hodnocení prací

Soutěžní práce hodnotí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea. Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a který vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné. Nejdůležitějšími kritérii hodnocení jsou přínos k poznání, společenský přínos, návaznost na sbírky Národního zemědělského muzea a splnění kritérií kladených na odborný text.

Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

 

> více informací, termíny, témata, online přihláška

> tisková zpráva

 

Soutěž Věda pro zemi 2020, plakát