Seznam kontaktů

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. – osobní profil

Název pozice v NZM:

Koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník

(Výzkumný a vývojový pracovník 2.15.01, Koordinační, projektový a programový pracovník 1.01.12)

 

Vzdělání:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, historie/pomocné vědy historické a archívnictví -1974

1990 – CSc.

1998 – docent hospodářských a sociálních dějin

2006 – profesor českých dějin

 

Praxe:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav československých/českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin– 1984-dosud 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Ústav politologických studií – 1995-2004

Universität Lüneburg, Lehrstuhl für Geschichte 1993 (Gastprofessor)

Oblastní muzeum Praha-východ: Brandýs nad Labem (vedoucí týmu pro přípravu expozice Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech) – expozice se stala vítězem prestižní národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016 v kategorii „Muzejní počin roku“.

Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí – člen týmu připravujícího expozici v rámci Collegium Bohemicum
Historikerkommission der Republik Österreich – vedoucí pracovního týmu 2002-2004


Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • Člen vědecké rady NZM
 • Člen redakční rady a vedoucí redaktor periodika Prameny a studie
 • Hlavní organizátor mezinárodní konference Venkov, rolník a válka (2016)

 

Vybraná publikační činnost posledních tří let:

 • Eduard Kubů – Jiří Šouša, Agrární osvěta, její pole, prostředky, cesty transferu. Metodologická úvaha orientovaná ke střední Evropě a zvláště pak českým zemím, in: Prameny a studie 65, Praha: NZM 2019, s. 11-34
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša – Antonín Šimčík a kol., 100 let Národního zemědělského muzea, Praha: Národní zemědělské muzeum s.p.o. 2018
 • Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Historicko-kritická edice, Eduard Kubů – Jiří Šouša (editoři), Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2018
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša, Člověk ve víru proměn společnosti a režimů. Socializace, identita, krize identity, resocializace. Otto Rydlo – funkcionář komunistické strany, žurnalista, podnikatel a politický vězeň (1896-1974), Paginae Historiae. Sborník Národního archivu 27/1 (2019). K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc., s. 576-600.
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša: Zbytkový statek. Od ekonomického produktu pozemkové reformy k symbolu jejího neřádu, in: Symboly doby. Historické eseje, Milan Hlavačka – Jakub Raška eds., Praha: Historický ústav 2019, s. 367-393.
 • Eduard Kubů, „Němci v lese“. Literární bagatela A. F. Rosenfelda na velké téma (Prusko-rakouská válka 1866), in: Martin Barus a kol.: Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 2018
 • Republika československá 1918-1939, Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.), Praha: NLN 2018, autor kapitol na str. 76-92, 101-116, 245-270, 374-390.
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša, Rodinná firma. Pojem a historický kontext jeho současného obsahu se zřetelem k českým zemím, in: Milan Hlavačka – Pavel Bek a kolektiv, Rodinné podnikání v moderní době, Historický ústav AV ČR, Praha 2018, s. 25-41+491-494   
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša, Z vrchnostenského úředníka podnikatelem. Agrární komplex Františka Horského – příklad rodinného podnikání šedesátých a sedmdesátých let 19. století, tamtéž, s. 119-140+514-518.
 • Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša, Úvodem. Venkov, rolník a válečná historiografie, in: Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša edd., Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 2017, s. 11-18.    ISBN 978-80-86874-87-6
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša, Z časů, kdy nebylo co jíst …, Český sedlák/rolník za Velké války, tamtéž, s. 49-67.
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša, Pohádkový Honza. Zamyšlení nad jedním z mentalitních symbolů české vesnice druhé poloviny 19. a prvních decennií 20. století, Historická sociologie, 1/2017, s. 127-136.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

 • Účast v několika vědecko-výzkumných projektech v Rakousku, Německu a European Science Foundation
 • Vedoucí a účastník několika projektů Grantové agentury České republiky