Kontakty

PhDr. Pavel Novák, CSc. – osobní profil

Název pozice v NZM:

Vědeckovýzkumný pracovník, kurátor sbírky modely staveb a řemesel

 

Vzdělání:

CSc. Katedra československých dějin FF UK Praha
PhDr. FF–UK obor historie–vědecký komunismus, diplomní obor historie
Rozšiřující studium muzeologie FF MU Brno

 

Praxe:

1984 až dosud NZM

 

Sbírky v NZM:

 • Podsbírka modelů staveb, podsbírka venkovských řemesel
 • Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:
 • Kačina a Chotkové – upstairs spolu s dr. Lukášovou z NPÚ
 • Kačina a Chotkové – downstairs – koncepce, instalace – část dřevník, pokoj služebnictva
 • Jak se stavěla Kačina
 • Zámek Kačina pro nevidomé
 • Český a moravský venkov v proměnách staletí
 • Série tří výstav v Traktorenveteranenmuseum Leiben Rakousko

 

Vybraná publikační činnost:

 • NOVÁK, Pavel. Josef Holeček – Jak u nás žijí a umírají. Sonda sociální situace na jihočeské vesnici 2. poloviny 19. století. In MACHAČOVÁ, J.– MATĚJÍČEK, J. (eds.). Studie k sociálním dějinám 5, Opava: Slezské zemské muzeum, 2000, s. 61 – 92.
 • NOVÁK, Pavel. Černínští a miskovití sedláci v letech 1918 – 1948. In MACHAČOVÁ, J.– MATĚJÍČEK, J. (eds.). Studie k sociálním dějinám 7, Opava: Slezské zemské muzeum, 2001, s. 96 – 131.
 • NOVÁK, Pavel. Vyšší a vyšší střední vrstvy na malém městě (na příkladu Kutné Hory). In MACHAČOVÁ, J.– MATĚJÍČEK, J. (eds.). Studie k sociálním dějinám 10, Opava 2002, s. 137 – 145.
 • Novák, P.: Pozapomenutá kapitola o veřejném stravování ve středověku, In: Dobrou chuť, Jihočeské muzeum České Budějovice 2003, s. 4–8.
 • Novák, P.:Strava chudých na přelomu 19. a 20. století, In: Dobrou chuť, Jihočeské muzeum České Budějovice 2003, s. 45–50.
 • NOVÁK, Pavel. Rolník – Vysočina – Příklad Viléma Richlého a rodin z Mirošova a Dušejova. In FASORA, L.– HANUŠ,J.– MALÍŘ, J. (eds.). Člověk na Moravě 19. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 182–201.
 • Novák, P. a kol.: Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2005, 341 s.
 • NOVÁK, Pavel Rolník – Vysočina /příklad Viléma Richlého a rodin z Dušejova a Miřejova, In: FASORA L.–MALÍŘ J. (eds). Člověk na Moravě 1. polovina 20. století, Brno 2006
 • NOVÁK Pavel: Architektura a urbanismus první poloviny 20. století v obcích chráněné památkové krajinné zóny Žehušicko, Odborný seminář památek lidového stavitelství 2007, s. 15 – 27. přístupné na http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/sborniky/gallery/sborniky-pamatky-lidoveho-stavitelstvi—seminare/gallery/
 • Novák, P.: Rok na vsi. In: Československé jaro 1968. Naděje, sny, realita. Praha Národní muzeum 2008, s. 38–50.
 • Nováková, D.–Novák, P.: Předsedové jednotných zemědělských družstev na Kutnohorsku – pokus o kolektivní biografii. Prameny a studie 41 zemědělství a 50. léta. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2008, s. 60–72.
 • Novák, P.: Profesionalizace místních národních výborů na přelomu 40. a 50. let 20. století. Prameny a studie 41 Zemědělství a 50. léta. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2008, s. 73–84.
 • Novák, P.: Výkonnost československého zemědělství v mezinárodním srovnání v 50. letech 20. století. In: Blažek, P.– Kubálek, M. (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Česká zemědělská univerzita Praha –Dokořán 2008, s. 136–155.
 • Nováková, D.–Novák, P.: Od kočího k traktoristovi /a zase zpátky/. Prameny a studie 43 Koně. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2009, s. 33–46.
 • Novák, P.: Mezi podkovářem a kopytářem. Prameny a studie 43 Koně. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2009, s.127–136.
 • Novák, P.: Ze selského jezdce jezdcem z povolán.í Prameny a studie 43 Koně. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2009, s. 104–116.
 • Novák, P.: Zbytkový statkář – Případ rodiny Milíkových. In: Fasora, L.– Hanuš, J.– Malíř, J.– Vykoupil, L. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno CDK 2010, s. 365–377.
 • Nováková, D.–Novák, P.: K proměnám českého venkova v období 1948–1989 (na příkladu Kutnohorska). Prameny a studie 45 Trvale udržitelný rozvoj. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, s. 129–163.
 • Novák, P.: Udržitelnost profese zemědělec v českých zemích v letech 1948–1989 (na příkladu Kutnohorska). Prameny a studie 45 Trvale udržitelný rozvoj. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, s. 100–128.
 • Novák, P.: Mimoškolní výchova v internátech zemědělských škol jako předpoklad úspěšné kolektivizace. In: Šmeral, J. (ed): Vyjděte ze školních světnic. Muzeum Komenského Prostějov 2011, s. 66–76.
 • Novák, P.: Akademik Jiří Koťátko (1899–1962). Prameny a studie 46 Osobnosti v zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 33–44
 • Novák, P.: Předseda jednotného zemědělského družstva – Příběh Petra Lexy. In: Fasora, L. et al. (eds.): Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno CDK 2011, s. 152–173.
 • Novák, P.: Agrární strana na Kutnohorsku v meziválečném období . In: Harna, J.– Rašticová, B. (eds): Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 17/2012 Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradiště Slovácké muzeum 2012. s. 147–154.
 • Novák, P.: Zemědělské stavby z 50. let 20. století. Prameny a studie 49 Z historie zemědělství II. 2012. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012, s. 185–213.
 • Novák, P.: Cesta k JZD. Prameny a studie 48 Z historie zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012, s. 76–91.
 • Novák, P.: Němci na kutnohorském venkově v letech po druhé světové válce. Prameny a studie 50 Z dějin zemědělství III, Praha: NZM, 2013, s. 28–37.
 • Novák, P.: Ekonomické reformy v českém zemědělství za socialismu – úvod do problematiky, Prameny a studie 52 NZM 2014, s. 20-52.
 • Novák, P.: Venkovské stavby na Novodvorsku a Žehušicku 1848-2014. Prameny a studie 52, Praha: NZM 2014, s. 66-93.
 • Novák, P.: Kačinská zámecká konírna. Prameny a studie 52, Praha: NZM 2014, s. 94-104.
 • Novák, P.: Léta zlomu (Zemědělské podniky na Kutnohorsku v letech 1963-1967). Prameny a studie 55, Praha: NZM 2015, s. 25-51.
 • Novák, P.: Chotkovská obora – plány a skutečnost. Prameny a studie 53, Praha: NZM 202014, s. 152-160.
 • Novák, P.: Chotkovské konírny na zámcích Kačina a Veltrusy v kontextu dalších zámeckých koníren. Prameny a studie57, Praha: NZM 2015, s. 61-79
 • Novák, P.: Koně hrabat Chotků ve dny všední i sváteční. Prameny a studie 57, Praha: NZM 2015, s. 80-85.
 • Novák, P.: České Eldorádo. Chotkovské krajinářské úpravy na Kutnohorsku. Prameny a studie 51. Z dějin zemědělství IV. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2013, s. 90-102.
 • Novák, P.: Kačinský park a Chotkové v druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Prameny a studie 51. Z dějin zemědělství IV. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2013, s.103-110.
 • Novák, P.: Zapomenutá Chotkovská krajinářská úprava u Radvančic na Kutnohorsku. Prameny a studie 51. Z dějin zemědělství IV. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2013, s.111-121.
 • Novák, P.: Mlýny vesnické a městské na Kutnohorsku – shody, rozdíly, podobnosti. Prameny a studie 54. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2014. s. 193-202.
 • Novák, P.: Stavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí. Praha: Národní zemědělské muzeum 2014. 185 s.
 • Novák.P.: Modely staveb Z Národopisné výstavy uložené v NZM Praha jako prostředek dokumentace lidových staveb. Prameny a studie 54, Praha: NZM, s. 107-120.
 • Jakubská, J. – Novák, P.: Lidové stavby na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895, Praha: NZM 2016. 213 s.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

 • Projekt NAKI: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století – řešitel
 • Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina – externí spoluřešitel, nositel výzkumného projektu: VÚ Průhonice–PřF UK Praha
 • Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM (výzkumný záměr MKČR a následně Mze) – odpovědný řešitel
 • Člověk na Moravě konec 18.– druhá polovina 20. století – externí spoluřešitel, nositel výzkumného záměru FF–MU Brno
 • Sociální dějiny první poloviny 20. století – externí spoluřešitel, nositel výzkumného projektu Slezský ústav Opava
 • Dokumentace zemědělství 20. století (výzkumný projekt MKČR) – odpovědný řešitel
 • 8 vzdělávacích programů ve spolupráci nejprve s Ekodomovem, nyní s Pod Horami, z.s.

 

Ostatní:

 • Od roku 1991 členem redakční rady a kmenovým autorem Krásného města, kulturně historické revue vycházející v Kutné Hoře
 • Lektor University třetího věku Kutná Hora