Národní zemědělské muzeum

Soutěž Věda pro zemi zná své vítěze

Soutěž Věda pro zemi zná své vítěze

Slavnostní vyhlášení výsledků již čtvrtého ročníku soutěže Věda pro zemi proběhlo během Noci vědců 27. září v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné. Oceněným gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.

Oceněné autory čeká finanční odměna i možnost publikovat

V každé z kategorií byly vyhodnoceny tři nejlepší práce a vítězní autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 2 000 Kč do 10 000 Kč. Oceněným autorům také umožníme spolupráce při publikování výsledků jejich vědeckého zkoumání v podobě odborné publikace nebo článku v muzejním recenzovaném časopise Prameny a studie. Vědecká rada a externí odborníci u přihlášených prací hodnotili stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění, použité metody, obsahovou správnost a hloubku provedených analýz, schopnost argumentace a kritického myšlení, citace a práci se zdroji, formální úpravu, jazykovou a stylistickou úroveň, vhodnost i výpovědní hodnotu příloh (tabulek, grafů, obrázků). Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce.

O soutěži Věda pro zemi

Cílem projektu je prohloubit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost a podpořit mladé talentované autory a umožnit jim vydání jejich práce shrnující výsledky jejich výzkumu. Do soutěže jsou přijímány práce v kategoriích bakalářská, diplomová a doktorská práce. Hodnotitelé prací z řad vědecké rady Národního zemědělského muzea posuzují zejména společenský přínos dané práce a její vazbu na muzejní sbírky muzea a z každé kategorie vybírají tři nejlepší práce. Vybraným autorům se dostane finanční podpory na vydání jejich práce pod hlavičkou Národního zemědělského muzea. Soutěž Věda pro zemi se vyprofilovala v tradiční akci, do které se zapojují studentské práce zaměřené na velice zajímavou a přínosnou problematiku související se zemědělstvím.

Čtvrtý ročník soutěže proběhl pod záštitou ministra zemědělství.

> seznam vítězných prací

Vyhlášení vítězů soutěže Věda pro zemi 2019, 27. 9. 2019