Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

  • K nabývání sbírkových předmětů, k návrhům na převedení, výměnu nebo vyřazení, k projednávání výsledků inventarizace atd. je generálním ředitelem NZM ustanoven Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (dále jen „poradní sbor“).
  • Poradní sbor je poradním orgánem generálního ředitele muzea. Generální ředitel jmenuje a odvolává jeho členy.
  • Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se vyjadřuje ke strategii sbírkotvorné činnosti muzea a k jejím změnám, k nabývání nových přírůstků do podsbírek, k vyřazování předmětů ze sbírkové evidence a k dalším otázkám, týkajícím se správy a uchovávání sbírkových předmětů.
  • Výsledky jednání o nabývání a vyřazování sbírkových předmětů jsou zaznamenávány do protokolu z jednání poradního sboru, který schvaluje generální ředitel muzea. Ostatní projednávané záležitosti, závěry a doporučení se zaznamenávají v zápisech z jednání poradního sboru.

 

Členové Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

Externí členové:

prof. Dr. Ing. František Kumhála – Česká zemědělská univerzita v Praze
PhDr. Jan Novotný – Národní technické muzeum
Mgr. Jan Pohunek, Ph.D. – Národní muzeum 
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. – Univerzita Karlova
Mgr. Lucie Střechová – Národní technické muzeum

Interní členové:

Ing. Zdeněk Novák (předseda)
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Lucie Kubásková (tajemnice)
Mgr. Ivan Berger
Alena Dubová
Ing. Jiří Houdek
Ing. Vilém Křeček
Bc. Lenka Martinková
Ing. Vladimír Michálek
PhDr. Pavel Novák, CSc.

 

Jednací řád Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost


1. Základní ustanovení

1.1. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost NZM (dále jen „poradní sbor“) je ve smyslu zřizovací listiny poradním orgánem generálního ředitele muzea.
1.2. Jednání poradního sboru se řídí tímto Jednacím řádem, vydaným v návaznosti na Metodický pokyn MK ČR čj. 14.639/2002.
1.3. Členy Poradního sboru jmenuje a odvolává generální ředitel.
1.4. Poradní sbor má nejméně 7 členů včetně předsedy, kterého jmenuje generální ředitel.
1.5. Tajemníkem Poradního sboru je vedoucí oddělení muzeologie NZM. Tajemník připravuje jednání a vede agendu Poradního sboru.
1.6. Členství v poradním sboru je čestné, externí členové mají nárok na hrazení cestovného a diet z prostředků NZM. Funkční období poradního sboru je tříleté. Organizační záležitosti poradního sboru zajišťuje sekretariát NZM.
1.7. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
1.8. Poradní sbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

 

2. Základní úkoly a práva poradního sboru

2.1. Poradní sbor vydává svá stanoviska formou doporučení. Za konečné rozhodnutí ve věci
je zodpovědný výhradně generální ředitel NZM.
2.2. Poradní sbor se vyjadřuje ke strategii a koncepci sbírkotvorné činnosti muzea a k jejím změnám, k nabývání nových přírůstků do všech podsbírek, k vyřazování předmětů ze sbírkové evidence a k dalším otázkám, týkajícím se správy a uchovávání sbírek.
2.3. Na svých zasedáních poradní sbor projednává:
a) bezúplatné nabývání přírůstků (po jejich nabytí) na základě písemných podkladů od jednotlivých kurátorů a to nejméně jednou za rok souhrnně. Přitom posuzuje soulad akvizic s předmětem hlavní činnosti muzea, se strategií sbírkotvorné činnosti a s koncepcemi příslušných podsbírek,
b) úplatné nabývání jednotlivých přírůstků (přičemž jedním přírůstkem může být i soubor věcí movitých či nemovitých) na základě návrhů kurátorů jednotlivých podsbírek, a to před jejich nabytím. Přitom posuzuje nejen soulad akvizic s předmětem hlavní činnosti muzea, se strategií sbírkotvorné činnosti a koncepcemi příslušných podsbírek, ale také význam předmětů pro zhodnocení kvality a vypovídací schopnosti podsbírky a ekonomické aspekty nabídky (posuzuje cenu ve srovnání s cenami obdobných předmětů obvyklými na tuzemském trhu, případně i na trzích v zahraničí),
c) úplatné nabývání přírůstků po jejich nabytí, pokud došlo k nabytí předmětu z rozhodnutí generálního ředitele NZM tzv. per rollam. Přitom hodnotí soulad akvizice se strategií sbírkotvorné činnosti a koncepcí příslušné podsbírky a vyjadřuje se k ceně, za níž byl nový přírůstek zakoupen,
d) vyřazování předmětů ze sbírkové evidence před jejich vyřazením na základě návrhů kurátorů jednotlivých podsbírek. Přitom posuzuje důvody vyřazení, a zda jsou v souladu
se zákonem. Toto vyjádření poradního sboru je nezbytné pro rozhodnutí ředitele muzea
a je vždy vyžadováno jako příloha žádosti o zrušení evidenčního čísla vyřazovaného sbírkového předmětu z CES,
e) inventarizační zápisy z provedených inventarizací jednotlivých podsbírek a podává návrhy na odstranění zjištěných závad (formou zápisu z jednání poradního sboru). Na základě inventarizačních zjištění a hlášení kurátorů se poradní sbor vyjadřuje ke stavu jednotlivých podsbírek a ke způsobu jejich uložení,
f) návrhy k trvalému nebo dlouhodobému přemístění (na dobu delší než jeden rok) více než 500 sbírkových předmětů (např. do nových nebo provizorních depozitářů), a to před jeho uskutečněním, s výjimkou případů, kdy je nezbytné Sbírku NZM nebo její část přemístit neprodleně, např. z důvodu jejího bezprostředního ohrožení. V takových případech se poradní sbor k přemístění vyjádří až po jeho realizaci,
g) další problémy souvisejícími s koncepcí, tvorbou, správou, uchováváním, ochranou či prezentací Sbírky NZM, podsbírek nebo jednotlivých sbírkových předmětů na základě žádostí generálního ředitele muzea, ředitelů poboček nebo kurátorů podsbírek.
2.4. Poradní sbor vydává svá nejdůležitější stanoviska písemně, formou protokolu, s podpisy všech přítomných členů (dle vzoru daného přílohou metodického pokynu MK ČR čj. 14.639/2002), který stvrzuje svým podpisem také generální ředitel NZM. Tyto protokoly se v muzeu trvale uchovávají jako součást průvodní dokumentace podsbírek. Kromě toho zpracovává poradní sbor z každého svého jednání zápis, kde jsou zaznamenány ostatní projednávané záležitosti, včetně návrhů a doporučení k jejich řešení.
2.5. Pro svá doporučení si poradní sbor může vyžádat posudek nezávislého odborníka nebo posudek preparátora či restaurátora.

 

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Stanoviska poradního sboru (protokoly a zápisy) jsou podkladem pro rozhodování generálního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců NZM.
3.2. Stanoviska poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NZM, uvedená v protokolech, včetně vyjádření k ceně nabízeného předmětu, jsou nezbytnou přílohou žádosti o účelovou finanční dotaci ze státního rozpočtu na nákup předmětu.