Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů v Národním zemědělském muzeu, s. p. o.

Národní zemědělské muzeum s. p. o., IČO 750 75 741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 (dále označováno jako „NZM“) je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem zemědělství ve veřejném zájmu. NZM plní funkci muzea a je zřízena za účelem vedení muzejních sbírek a jejich prezentace široké veřejnosti, provádění základního výzkumu v oblasti, jíž se činnost NZM týká a edukace veřejnosti prostřednictvím sbírek, výuky a publikační činnosti.

Úvodní informace

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jako „zásady“) popisují, jakým způsobem NZM (jakožto správce) shromažďuje, zpracovává, používá a předává (společně dále „zpracování osobních údajů“) osobní údaje subjektu údajů navštěvujících stránky www.nzm.cz či účastníků akcí, soutěží a jiných aktivit NZM.

Pravidla GDPR ostatních subjektů údajů jsou shrnuty v příslušné směrnici vydané NZM a v záznamech o činnostech zpracování, které jsou přístupné příslušným osobám v místě sídla NZM.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které NZM v souvislosti s návštěvou webových stránek NZM, či akcí NZM zpracovává, jsou údaje o návštěvě internetových stránek NZM (cookies, IP adresa), nebo kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa) subjektu údajů.

Subjektem údajů se rozumí osoby, o nichž jsou shromažďovány osobní údaje (v daném případě zejména osoby, která navštívila webové stránky NZM, účastnila se některé z akcí NZM nebo aktivit NZM.

Správcem osobních údajů je Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 750 75 741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7.

NZM určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávat. Na pověřence NZM pro ochranu osobních údajů (DPO) se může subjekt údajů obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Dotazy a kontakty.

Obsah:

> 1. Jaký je účel/ důvod/ právní titul zpracování osobních údajů subjektu údajů?
> 2. Jaké osobní údaje a za jakým účelem je NZM zpracovává?
> 3. Z jakých zdrojů jsou získávány NZM osobní údaje subjektu údajů?
> 4. Co jsou to cookies a jak jsou využívány?
> 5. Jsou osobní údaje subjektu údajů sdíleny s dalšími osobami?
> 6. Jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EU/ EHP?
> 7. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?
> 8. Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?
> 9. Jaká jsou práva subjektu údajů týkající se zpracování osobních údajů?
> 10. Dotazy a kontakty
> 11. Změny zásad zpracování osobních údajů

1. Jaký je účel/ důvod/ právní titul zpracování osobních údajů subjektu údajů?

Právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou:

- oprávněné zájmy správce: marketing – newslettery/ informace o akcích a aktivitách NZM veřejnosti a subjektům údajů; kamerové záznamy a fotografie z akcí a aktivit NZM; propagace činnosti NZM; evidence návštěv a vylepšení služeb NZM; statistické a analytické účely (více v kapitole 4.);

- právní předpis, respektive plnění zákonné povinnosti správce či povinnosti uložené mu v souladu se zákonem příslušným správním orgánem, nebo nadřízeným orgánem;  

- uzavření smlouvy se subjektem údajů – existence vzájemného smluvního vztahu mezi NZM a subjektem údajů;

- souhlas poskytnutý subjektem údajů – v případech, kdy na situaci nedopadá žádný z jiných titulů zpracování;  

Důvod a účel zpracování osobních údajů:

NZM zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souvislosti se svou činností, jež je stanovena zřizovací listinou (viz výše).

2. Jaké osobní údaje a za jakým účelem je NZM zpracovává?

Osobní údaje, které v souvislosti s návštěvou webových stránek NZM, akcí a účastí na jiných aktivitách NZM, NZM shromažďuje, jsou především:

Identifikační údaje – jméno, příjmení

Kontaktní údaje – email, telefon

Údaje o návštěvách webových stránek – zejména IP adresy, cookies (viz kapitola 4)

Údaje o návštěvách akcí a aktivit NZM – pro účely statistik návštěvnosti akcí apod.

Kamerové záznamy, fotografie – tyto jsou pořizovány pro účely poskytnutí informací veřejnosti o uvedených akcích a aktivitách např. prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí NZM apod. Běžné dokumentování akcí je možné provádět bez předchozího souhlasu osoby, jež je na záznamu/fotografii zachycena, avšak v případě, že subjekt údajů zašle NZM sdělení, že užití jeho fotografie nebo videa mu z konkrétních důvodů nevyhovuje, bude se NZM touto žádostí zabývat a zváží vhodná opatření. Pokud by NZM mělo v záměru užít fotografii s podobiznou subjektu údajů a současně s jeho jménem, předem si vyžádá souhlas k takovému užití.

NZM obecně nezpracovává žádné citlivé informace o subjektu údajů.

3. Z jakých zdrojů jsou získávány NZM osobní údaje subjektu údajů?

Většinu osobních údajů, které NZM zpracovává, získá přímo od subjektu údajů z návštěv webových stránek, návštěv akcí, aktivit NZM, registrace na jiné aktivity, a z uděleného souhlasu.

4. Co jsou to cookies a jak jsou využívány?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto NZM umísťuje na počítač subjektu údajů, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač subjektu údajů nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy je započato s užíváním těchto stránek subjektem údajů.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jsou na nich uživatelem provedeny. Tyto údaje tedy není potřeba zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využívá NZM také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, aby bylo umožněno další vylepšování stránek a zdokonalování tak služeb, které jsou nabízeny. Informace o tom, jak web NZM uživatelé používají, proto NZM sdílí se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se lze dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

5. Jsou osobní údaje subjektu údajů sdíleny s dalšími osobami?

a) Zřizovatel

Osobní údaje sdílí NZM pouze za určitých okolností, a to v případech, kdy je takový postup v souladu se zákonem. Je tedy možné, že bude nutné osobní údaje sdílet s Ministerstvem zemědělství pro účely analýz návštěvnosti webových stránek a marketingových aktivit.

b) Poskytovatelé služeb a zaměstnanci

NZM využívá externí poskytovatele služeb, kteří NZM poskytují služby např. v oblasti IT, či poradenskou činnost.

Veškeré třetí osoby, které bude k plnění své činnosti NZM využívat, NZM prověřuje, aby zajistila, že tyto osoby poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů. S těmito osobami jsou uzavírány písemné smlouvy, v nichž se tyto osoby zavazují k ochraně osobních údajů a dodržení standardů NZM pro zabezpečení osobních údajů.

NZM využívá ke své činnosti své zaměstnance – zaměstnanci jsou o pravidlech GDPR poučeni samostatným dokumentem. 

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílí NZM nebo je povinna sdílet osobní údaje se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely, příp. vyplývá-li tato povinnost ze zákona.  

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

policie, státní zastupitelství, správní orgán

Přístupová práva jsou omezena a udílena pouze, pokud daná osoba potřebuje příslušné údaje znát na základě své pracovní pozice, svých pracovních povinností, či ze zákona.

6. Jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EU/ EHP?

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

7. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

NZM za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů používá moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně NZM přijala vhodná bezpečnostní a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

8. Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje budou ze strany NZM uchovávány pouze po dobu, po kterou je bude NZM potřebovat ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny (viz výše), tj. po dobu trvání oprávněného zájmu, či na dobu poskytnutého souhlasu, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti (viz kapitola 1). Nad rámec této doby jsou pak osobní údaje uchovávány maximálně po dobu 3 let; po dobu delší, pouze pokud tak stanoví právní předpis.

Pokud bude mít návštěvník webových stránek, akcí, či aktivit NZM zájem se dozvědět další podrobnosti o postupech NZM při uchovávání údajů, je možné o ně kdykoliv požádat (viz kapitola 10 Dotazy a kontakty).

9. Jaká jsou práva subjektu údajů týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek je osoba, jejíž osobní údaje jsou správcem zpracovávány, oprávněna uplatnit veškerá níže uvedená práva, která přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Formulář žádosti za účelem uplatnění práv (viz níže) je k dispozici „zde“. Žádost je NZM povinna vyřídit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti. Veškerá práva se vztahují pouze na osobní údaje subjektu údajů, tj. osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány.

NZM si vyhrazuje právo ověřit totožnost žadatele o součinnost při uplatňování práv uvedených níže.

Při uplatnění práv níže vyjmenovaných je subjekt údajů povinen dbát a nezasahovat do práv třetích osob; je oprávněn se dotazovat pouze na osobní údaje zpracovávané o své osobě.

Žádost je nutné učinit písemně.

Jednotlivá práva:

Právo Co to znamená? Jak toto právo uplatníte? Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?
Právo na přístup Za určitých podmínek má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, tj. právo na sdělení rozsahu osobních údajů, (vč. informací o jejich zpracování), které má NZM k dispozici. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“.

Doporučuje se specifikovat typ údajů, o které má subjekt údajů zájem, aby odpověď splnila očekávání žadatele.

NZM musí mít zachovánu možnost ověřit totožnost žadatele.

Žádost nesmí porušovat práva a svobody třetích osob.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Subjekt údajů má právo namítat nepřesnost, neaktuálnost či neúplnost zpracovávaných osobních údajů a žádat jejich opravu, odstranění nebo doplnění.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“.

NZM doporučuje neprodlené oznámení změn týkajících se osobních údajů NZM.

Oznámení je možno zaslat písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje subjektu údajů.

Při uplatňování tohoto práva je doporučována konkretizace požadavku.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má subjekt údajů právo obdržet údaje, které NZM poskytla, které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“.

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě subjektem údajů poskytnutého souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy a jsou-li osobní údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

Právo vznést námitku proti zpracovávání a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování/profilování Za určitých okolností má subjekt údajů právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání osobních údajů a vyjádřit nesouhlas s tím, aby osobní údaje byly předmětem atuomatizovaného individuálního rozhodování/ profilování. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“.

Právo vznést námitku proti zpracovávání má subjekt údajů v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z titulu oprávněných zájmů či může směřovat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu správce (NZM). 

Právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů

Za určitých podmínek má subjekt údajů právo požádat, aby NZM zpracovávání osobních údajů omezila.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“.

Toto právo má subjekt údajů například, pokud (i) je napadena správnost osobních údajů po dobu, dokud není ověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) byla vznesena námitka proti jejich zpracování

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má subjekt údajů nárok žádat výmaz osobních údajů, a to např. když se subjekt údajů domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné, pominul účel zpracování nebo je odvolán souhlas.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“. Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že nebude NZN schopna žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy NZM plní své zákonné povinnosti či (ii) vykonává či hájí oprávněné zájmy, nebo (iii) je to nutné pro plnění uzavřené smlouvy.
Právo odvolat poskytnutý souhlas

Subjekt údajů má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů či souhlas vzít zpět.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Vzorová žádost je k dispozici „zde“.

Odvolání a zpětvzetí souhlasu má účinky pouze do budoucna.
Právo podat stížnost k dozorovému úřadu Subjekt údajů má právo podat stížnost k NZM nebo k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že NZM porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.
Kontaktní údaje ÚOOÚ:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

 

 

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

V případě existence jakýchkoliv dotazů nebo žádosti týkající se práv subjektu údajů, je možné kontaktovat NZM prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Dotazy a kontakty.

10. Dotazy a kontakty

Podrobné informace o právech subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, je možné NZM kontaktovat poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kostelní 1300/44

170 00 Praha 7

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Václav Šeferna, e-mail: vaclav.seferna@nzm.cz, tel.: 220 308 392, mob.: 778 772 335

11. Změny zásad zpracování osobních údajů

Pokud učiní NZM rozhodnutí o změně výše uvedených zásad, případně jejich aktualizaci, umístí změněné či aktualizované znění zásad k dispozici na tyto webové stránky NZM.

Pokud se bude jednat o zásadní změnu povahy zpracovávání osobních údajů (např. zavedení předávání údajů příjemcům do třetího státu mimo EHP) nebo změnu, která může mít na subjekt údajů podstatný vliv, bude aktuální znění těchto zásad zpřístupněno v dostatečném předstihu před tím, než změny vstoupí v účinnost. Při oznámení takových zásadních změn bude vysvětlen jejich případný pravděpodobný dopad na subjekt údajů.

 

Pro odvolání souhlasu klikněte zde: