Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Interní grantový systém

Národní zemědělské muzeum poskytuje pro své zaměstnance a pro další partnery možnost finanční podpory vědecko-výzkumných aktivit prostřednictvím Interního grantového systému (IGS). Interní grantový systém slouží k podpoře projektů, které jsou v souladu s odborným zaměřením NZM a jejichž výsledkem je uznatelný vědecký výstup dle Metodiky 17+ připsaný NZM. Národní zemědělské muzeum se prostřednictvím IGS zaměřuje na nová témata související se zemědělstvím a stejně tak podporuje rozvoj stávajícího výzkumu.

 

Pravidla pro udělování interních grantů NZM na projekty VaV
Oprávněný žadatel a termín podání

Žádost o interní grant (dále jen IG) na projekt VaV (Formulář 1) podává pracovník VaV, který je v pracovním či obdobném poměru v NZM[1], případně se podílí jiným způsobem na VaV NZM[2]. Termín pro podání žádostí je vždy k 30. 11. daného roku[3].  Před podáním žádosti je vhodné žádost konzultovat s Oddělením VaV.

 

Postup hodnocení a schvalování

Žádosti se podávají na Oddělení VaV, které provede kontrolu vyplnění žádosti a v případě, že žádost není vyplněna či není vyplněna adekvátně, vrátí žádost k doplnění. Na doplnění je stanoven termín max. 5 dnů.

Hodnocení podaných interních projektů zajišťuje Komise pro vnitřní hodnocení NZM, která projekt doporučí, nedoporučí nebo doporučí s podmínkami.  

Doporučené projekty schvaluje generální ředitel NZM, který rozhodne o schválení, neschválení nebo schválení s podmínkami. O schválených a neschválených projektech je informována Vědecká rada NZM. Množství projektů přijatých k financování je limitováno finanční alokací pro dané období.

 

 Další pravidla

1) Interní projekty se navrhují na dobu 1–2 roky s tím, že Komise pro vnitřní hodnocení NZM, případně Vědecká rada NZM může navrhnout generálnímu řediteli předčasné ukončení projektu, pokud řešitel neprokáže adekvátní průběžné výsledky či se vyskytnou jiné okolnosti bránící v jeho realizaci. Projekt může být zadán i formou smluvního výzkumu.

2) Podmínkou pro přijetí projektu jsou (1) požadavek alespoň jednoho výsledku uplatnitelného v RIV pro NZM, (3) přiměřenost rozpočtu navrženým výsledkům, (3) návaznost na aktuální či plánované cíle či aktivity institucionální podpory a koncepčních dokumentů NZM. Z hlediska podporovaných výsledků jde zejména o odborné knihy (typ B), články (typ J), další po konzultaci s Oddělením VaV. Výsledky musí odpovídat Definici výsledků RIV.

3) Každý rok je řešitel interního projektu povinen podat dílčí zprávu (Formulář 2), v závěrečném roce pak závěrečnou zprávu projektu v předepsaném formátu (Formulář 3). Termín pro podávání dílčích i závěrečných zpráv je stanoven vždy na 15. 12. daného roku. V odůvodněných případech lze upravit kontrolní termíny.

4) Žadatel zpracuje ve spolupráci s Oddělením VaV a OERÚ rozpočet projektu, který je pokryt z IS DKRVO. Zásady financování interních projektů:

  • Zajištění projektu zahrnuje OON a neinvestiční prostředky na materiál, cestovné a služby (např. tisk, grafické práce, smluvní výzkum apod.).  
  • Rozsah finančních prostředků na rok bude dán finančními možnostmi v kapitole IP DKRVO, příp. možnostmi rozpočtu dané pobočky, pod kterou žadatel spadá.
  • Příjemce projektu je srozuměn s tím, že NZM je oprávněno v rozpočtu projektu provést nezbytné úpravy v závislosti na výši finančních prostředků v kapitole IP DKRVO
  • Cestovné je určeno pro tuzemské i zahraniční cesty v rámci Evropy. Služební cesty podléhají standardnímu internímu procesu NZM.
  • Finanční mzdové ohodnocení je určeno pro všechny řešitele projektu v poměru k jejich zapojení do jeho řešení, a to dle návrhu hlavního řešitele v žádosti projektu. Ohodnocení bude vypláceno formou odměn v měsíčních intervalech po dobu řešení projektu nebo může být vyplaceno jednorázově v ročním intervalu.
  • Čerpání rozpočtů IG je průběžně kontrolováno Oddělením VaV minimálně ve dvou ročních intervalech. Nezávisle na žádosti řešitele IG posílá Ekonomický úsek po dobu řešení projektu řešiteli čerpání jeho IG v měsíčních intervalech. V případě potřeby má hlavní řešitel grantu možnost požádat Ekonomický úsek kdykoliv o aktuální přehled čerpání svého IG.
  • Příkazcem operace pro interní granty je vedoucí Oddělení VaV.
  • Rozpočet projektu je závazný.

5) Pokud bude předložená dílčí zpráva svědčit o neplnění plánovaných záměrů projektu, bude víceletý projekt v následujícím roce finančně krácen případně zastaven. 

6) Pokud je výsledkem projektu monografie, která má být vydána NZM, je podmínkou vydání úspěšné recenzní řízení a splnění dohodnutého rozsahu.

7) Struktura žádosti o interní projekt odpovídá Formulář 1.

 

FORMULÁŘE

(ke stažení také v sekci VaV na intranetu NZM)

 

[1] úvazek, DPP, DPČ, jiná smlouva

[2] například jako člen vědecké rady či jiné rady muzea, účastnil se soutěže „Věda pro Zemi“, je zástupce či zaměstnanec instituce, se kterou má NZM uzavřenou smlouvou (nebo s NZM spolupracuje) a podobně; v případě nejasností o oprávněnosti žadatele rozhoduje generální ředitel.

[3] po dohodě s generálním ředitelem je možné podávat žádosti i k jinému termínu, případně i v průběhu roku.