Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Badatelský řád

1. Základní ustanovení

1.1. Badatelský řád Národního zemědělského muzea, s.p.o., (dále jen „badatelský řád“) upravuje studium Sbírky NZM ve smyslu Zákona 122 a doplňujících předpisů. Definuje podmínky, za kterých je možno sbírkové předměty zpřístupnit k badatelskému využívání a režim nakládání s nimi při badatelském studiu. Vymezuje také práva správce muzejních sbírkových předmětů při jejich veřejném užívání.

 

2. Obecná ustanovení

2.1. Žadatel o badatelské využití sbírkových předmětů ve správě NZM (dále jen „badatel“) je fyzická nebo právnická osoba, zastoupená jmenovitě, která využívá muzejní sbírku a dokumentační práce v muzeu uložené, k veřejně prospěšné činnosti, odborné a vědecké práci, ke středoškolskému nebo vysokoškolskému studiu. Zpřístupnění sbírkových předmětů muzea je pro tyto badatelské účely bezplatné.
2.2. Badatelem je rovněž fyzická nebo soukromá osoba, zastoupená jmenovitě, která využívá muzejní sbírky a dokumentační informace v muzeu uložené k soukromé komerční činnosti. V takovém případě je badatel povinen uhradit náklady spojené s vyhledáním, přípravou, předložením a opětovným zařazením sbírkových předmětů. Tyto služby se provádějí za úplatu, která představuje materiální a časové – mzdové náklady na zaměstnance zajišťujícího tyto služby. Cena těchto služeb je stanovena Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků NZM.
2.3. Před započetím badatelského studia je badatel povinen se prokázat platným identifikačním průkazem ve smyslu zákonů České republiky a vyplnit badatelský list. V badatelském listu uvede badatel tyto údaje:

a) jméno a příjmení,
b) číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu,
c) adresu trvalého bydliště,
d) a/nebo vysílající organizace, pro kterou studium provádí,
e) téma a účel bádání.

2.4. Kurátor podsbírky má právo badatelské studium odmítnout v případě, že badatel není ochoten uvést požadované údaje. Kurátor podsbírky doplňuje do badatelského listu (do Záznamů o vydání a vrácení sbírkových předmětů) údaje o všech muzejních sbírkových předmětech, které byly dotyčnému badateli předloženy ke studiu.
2.5. Před započetím badatelského studia je kurátor podsbírky povinen seznámit badatele s podmínkami studia muzejních sbírkových předmětů a jiných dokumentačních materiálů před jejich předložením (tzn. s badatelským řádem).
2.6. Badatel je povinen předem dohodnout s kurátorem podsbírky přesný termín a konkrétní požadavky své badatelské návštěvy. Předem neohlášenou badatelskou návštěvu může kurátor odmítnout.
2.7. Badatelské studium sbírkových předmětů probíhá především v prostorách (badatelně), které určí kurátor podsbírky.
2.8. Studium probíhá vždy za osobní přítomnosti pověřené osoby, případně musí být bezpečnost sbírek zajištěna jiným, odpovídajícím způsobem.
2.9. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog nebo osoby ozbrojené.
2.10. V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.
2.11. U přístrojů, které si badatel přináší do badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály.
2.12. Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném.
2.13. Do badatelny může badatel vstupovat pouze s perem, tužkou, vlastními volnými listy papíru bez desek a záznamovým zařízením, jako je fotoaparát, kamera, příruční skener nebo přenosný počítač bez pouzdra.
2.14. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole za účelem zjištění, zda neodnáší muzejní sbírkové předměty z badatelny. Věci, které si badatel s sebou do badatelny přináší, předloží na vyžádání ke kontrole i před zahájením studia v badatelně.
2.15. Badatelské studium sbírkových předmětů probíhá po domluvě s kurátorem podsbírky.

 

3. Podmínky badatelské činnosti

3.1. K využívání Sbírky NZM pro badatelské účely slouží chronologická (přírůstková) a systematická (katalogizace) evidence, dále doprovodná evidence, speciální katalogy nebo databáze podsbírek, případně další dokumentační podklady.
3.2. Sbírkové předměty jsou badatelům zpřístupňovány, jen pokud to umožňuje stav a charakter předmětů a to pouze ve vyhrazených prostorách muzea, především v badatelnách, nebo v pracovnách kurátorů podsbírek.
3.3. Badatel musí při studiu sbírkových předmětů dodržet všechny podmínky stanovené kurátorem podsbírky, např. používání speciálních ochranných pomůcek apod., aby se zabránilo poškození studovaných sbírkových předmětů.
3.4. Kurátor podsbírky má právo odmítnout předložit k badatelskému studiu takové muzejní sbírkové předměty, u kterých hrozí nebezpečí nevratného poškození nebo zničení. Kurátor musí seznámit badatele se stavem sbírkového předmětu, který je předložen ke studiu, a badatel je povinen sbírkový předmět po studiu osobně odevzdat v neporušeném stavu.
3.5. Případné poškození nebo zjištěné změny stavu je badatel povinen ihned hlásit kurátorovi podsbírky, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude odpovídat za zjištěné poškození. Badatel má právo požadovat potvrzení, že předmět odevzdal ve stavu, v jakém jej převzal. Kurátor je povinen tuto skutečnost badateli písemně potvrdit.
3.6. Badatelům se zakazuje vynášet sbírkové předměty z badatelny. Vynesení jakéhokoliv muzejního sbírkového předmětu z badatelny má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení k badatelskému využívání Sbírky NZM.
3.7. Kurátor podsbírky má právo badateli odepřít studium sbírkových předmětů a muzejní dokumentace. Důvodem může být např. nepřístupnost sbírkového předmětu kvůli jeho stavu, nedůvěryhodnost nebo pochybnosti o bezúhonnosti osoby badatele nebo nerespektování zásad badatelského řádu. Badatel má právo se odvolat ke generálnímu řediteli NZM, případně (v odvolacím řízení) ke zřizovateli muzea.
3.8. Do depozitárních prostor NZM je badatelům vstup zakázán. Výjimku z tohoto zákazu může ředitel pobočky, a to jen v odůvodněných případech, kdy studium sbírkového předmětu mimo depozitář nelze zajistit (např. u předmětů objemných nebo velmi hmotných). Pro tyto výjimečné případy platí ustanovení depozitárního režimu pro vstup cizích osob do depozitáře, včetně podmínky doprovodu kurátora depozitáře a povinnosti zápisu o vstupu cizí osoby do depozitární knihy.

 

4. Pořizování kopií sbírkových předmětů včetně archiválií, knih a muzejních publikací

4.1. Jednorázové užití muzejních snímků pro komerční i nekomerční účely je možné pouze po uzavření Smlouvy o reprodukci. Reprodukční smlouva musí projít interním schvalovacím systémem. Reprodukční smlouvu uzavírá generální ředitel NZM.
4.2. Na jednorázové užití muzejních snímků, pořizování kopií, včetně digitálních kopií, sbírkových předmětů, archiválií, knih, muzejních publikací se vztahuje Ceník služeb a reprodukčních poplatků.
4.3. Badatel v badatelském listu vyplní, zda a o jaký typ reprodukce sbírkového předmětu má zájem. Badatelský list podepisuje kurátor příslušné podsbírky a podpisem schvaluje ředitel pobočky nebo náměstek pro muzeologii (v zastoupení vedoucí oddělení muzeologie).
4.4. Badatelské listy jsou uloženy na příslušných pobočkách a kopie u vedoucí/ho oddělení muzeologie.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených Badatelským řádem NZM, může mu být další badatelské zpřístupnění muzejních sbírkových předmětů odepřeno, popřípadě odvolán dříve udělený souhlas.