Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Výzkumná platforma NZM

Odkaz prof. dr. Josefa Kazimoura

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (dále jen NZM) usiluje o vytvoření a dlouhodobý rozvoj výzkumné platformy ve vazbě na svůj koncepční rozvoj výzkumné organizace definovaný v Koncepci Národního zemědělského muzea, s. p. o. 2016–2022. Účelem této koncepce je získávání vědeckých poznatků, jejich zpracování a publikování v dále popsaných dvanácti směrech výzkumu. Základními cíli je vědecké zhodnocení sbírky NZM v kontextu prostředí, z něhož sbírkové předměty pocházejí, a dosažení vyrovnanějšího stupně poznání v jednotlivých podsbírkách; zpracovávání dějin zemědělství (lesnictví, rybářství, vývoje a rozvoje venkova atd.) v interdisciplinárním diskurzu a ve vazbě na posilování udržitelného hospodaření a zvyšování soběstačnosti a potenciálu sociálního podnikání; využití sbírkového fondu a dalších poznatků pro identifikace tradičních, udržitelných způsobů zemědělské, lesnické, rybářské či potravinářské výroby a péče o krajinu; prezentace sbírkového fondu a výsledků výzkumu dějin agrárního sektoru prostřednictvím dlouhodobých a dočasných expozic, tvorby kritických katalogů, katalogů k výstavám a expozicím, publikačních výstupů, konferencí, workshopů, přednášek a vytvořením platformy pro setkávání odborníků v dané oblasti.

 

Aktuální výzkum NZM je koncipován tak, aby obsáhl co možná nejširší oblast zemědělství, jež představuje již po tisíciletí základní socioekonomický fenomén formující naši společnost. Muzeum představuje bohatý zdroj informací pro ostatní výzkumné instituce, a tak důležitý článek ve vznikající výzkumné síti, která podnítí vzájemnou spolupráci při řešení vědecko-výzkumných úkolů. NZM k tomu může využívat bohatou sbírku hmotných dokladů domácí i zahraniční provenience k problematice vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, techniky, zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie či kulturní krajiny.

 

Cílem řešení tematických okruhů historického výzkumu muzea (viz níže) je zkoumání jevů v komplexních souvislostech se záměrem využít nových poznatků pro současnou a budoucí praxi, zejména v kontextu tradičních přístupů a udržitelného hospodaření. Pomáhá tak navíc odhalovat, zkoumat a zprostředkovávat historická specifika jako nevyčerpatelný zdroj inspirací budoucího vývoje společnosti. Výzkumné zaměření muzea tak plně koresponduje se stanovenými třemi klíčovými oblastmi „Koncepce VaVaI MZe 2016–2022“, jejichž ústředním bodem je „udržitelnost“.

 

Tematické okruhy výzkumu:

 1. Muzeologie
 2. Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 3. Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 4. Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 5. Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 6. Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 7. Mechanizace zemědělství a lesnictví
 8. Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 9. Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 10. Kulinární dědictví českých zemí
 11. Venkov a zemědělství v umění
 12. Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů
 13. Archeologie zemědělství

Jakožto instituce s národní působností si NZM klade za cíl přispívat k rozvoji odborných aktivit v oblasti své působnosti na celém území ČR. S vědomím mimořádného přínosu zakladatelského díla prof. dr. Josefa Kazimoura bychom rádi navázali rovněž na jím definované principy a rozvíjeli nejen kvalitu odborné práce v NZM, ale vytvořili a podporovali síť spolupracujících subjektů věnujících se předmětné problematice.

Doufáme, že takto může dojít nejen k využití doposud opomíjeného potenciálu (regionální sbírky, odborníci), ale i k otevření prostoru pro řadu pozitivních synergických reakcí, přispívajících k vědeckému poznání a popularizaci fenoménu zemědělství a péče o krajinu. Nástrojem by se tak měla stát tato otevřená platforma, která umožní zapojení dalších spolupracovníků nebo institucí zabývajících se předmětnou problematikou, a tím výrazné zlepšení zájmu o odborná témata a jejich popularizaci. Platforma bude umožňovat zapojení kmenových zaměstnanců NZM, dalších spolupracovníků formou dohod o provedení práce či pracovní činnosti, formou autorských smluv či jiných smluvních vztahů. Platforma bude umožňovat spolupráci na výzkumu také s jinými vědeckými institucemi, muzei, oborovými asociacemi a dalšími partnery, a to obvykle formou smluvního vztahu (např. rámcová smlouva, smlouva o spolupráci, smlouva o výzkumu apod.), kdy rozsah spolupráce, vzájemná práva a závazky budou touto smlouvou řešeny. To nevylučuje také neformální spolupráci s jinými institucemi.

V návaznosti na Výzkumnou platformu muzea je zaveden Interní grantový systém Národního zemědělského muzea (IGS NZM), který finančně a metodicky podporuje vědecko-výzkumné projekty. Projekty navržené k řešení schvaluje Vědecká rada NZM na svém zasedání. Projektové žádosti mohou podávat jak zaměstnanci muzea, tak jeho budoucí noví spolupracovníci z řad odborné veřejnosti, jejichž činnost koresponduje s koncepčním vymezením Výzkumné platformy muzea.

Termín pro podávání nových projektových žádostí: 30. listopadu 2021.

Stěžejní činnost:

 1. Vyhledávat a vytvářet síť spolupracujících osob a institucí.
 2. Spravovat interní grantový systém nebo vyčlenit konkrétní prostředky na smluvní spolupráci umožňující financování aktivit.
 3. Umožňovat zapojeným partnerům prezentaci výsledků VaVaI v expozicích či prostorách NZM (popularizace vědy).
   

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s NZM Vám rádi poskytneme bližší informace. Kontaktujte nás na: jitka.sobotkova@nzm.cz.

 

Schváleno Vědeckou radou Národního zemědělského muzea, s. p. o., na jejím zasedání dne 14. 7. 2016.