GDPR

Pravidla soutěže Svatomartinský kvíz 2023

Pravidla soutěže Svatomartinský kvíz

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je Národní zemědělské muzeum, s. p. o. se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, IČO 75075741 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: magdalena.korenska@nzm.cz, tel. 777 363 396

Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže Svatomartinský kvíz, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

Zodpovědět alespoň 4 otázky ve Svatomartinském kvízu, vyplnit kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail) a vhodit kvíz nejpozději v 15:50 do losovací bedýnky umístěné na pokladně muzea.

Soutěžící se soutěže může zúčastnit 11. 11. 2023 od 9:00 do 11. 11. 2023 do 15:50 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 11. 11. 2023 v 16:00 v prostoru pokladny Národního zemědělského muzea Praha.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má 5 výherců, kteří získají tuto výhru: balíček – statistika Réva vinná a chmel, volná vstupenka na rok 2024 do NZM, utěrka Kulinární tradice a med ze střechy NZM. Výhru si soutěžící může převzít pouze osobně a to na adrese pořadatele soutěže: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci soutěže budou vylosováni pořadatelem soutěže.

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:

Přijde si cenu osobně vyzvednout během vyhlášení výherců 11. 11. nebo bude následně kontaktován telefonicky nebo e-mailem pracovníkem Národního zemědělského muzea.

Pokud se výherce pořadateli nepodaří kontaktovat do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr / losování výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr / losování výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti Národní zemědělské muzeum, s. p. o. se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, IČO 75075741, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):

Václav Šeferna, 778 772 335, vaclav.seferna@nzm.cz

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.