Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Zámecká alej na Kačině je 7. nejkrásnější alejí ve Středočeském kraji

Zámecká alej na Kačině je 7. nejkrásnější alejí ve Středočeském kraji

Alej na Kačině byla nominována do celorepublikové soutěže Alej roku 2020. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Zámecká alej na Kačině se umístila na sedmém místě ve Středočeském kraji a na celorepublikovém žebříčku se umístila na krásném 27. místě.

Kompletní výsledky ankety najdete na https://www.alejroku.cz/2020/vysledky-2020

Zámecký park na Kačině patří mezi mimořádně cenné příklady zahradního umění z konce 18. a první třetiny 19. století. Tento klasicistní krajinný komplex, jenž si zachoval vysokou míru autenticity, vznikl na starším barokním základě. Chotkové začali realizovat plán velkolepých krajinných úprav na Novodvorsku v 70. letech 18. století. Postupně se jim podařilo přeměnit nevzhledné a intenzivně hospodářsky využívané území v okolí Nových Dvorů do podoby barokní komponované krajiny. Hrabě Jan Rudolf Chotek se ve svých okrašlovacích aktivitách inspiroval příkladem anglických přírodně krajinářských parků. V závěru 18. století se v souladu s klasicistními představami o ideálním propojení architektury a krajinného rámce rozhodl vybudovat novou rodovou rezidenci na kačinské vyvýšenině ležící nedaleko Nových Dvorů. Při volbě vhodného místa pro výstavbu zámecké budovy sehrála velkou roli konfigurace zvoleného území. Vybraná lokalita totiž vévodila celé okolní krajině a umožňovala v plné míře uplatnit klasicistní zásady komponování krajiny, do níž byly vhodně začleněny prvky barokní krajinotvorby, reprezentované kačinskou bažantnicí a oborou.

Koncept okrasného statku byl na Kačině rozvíjen postupně, jak dokládají dochované mapy zachycující jednotlivé fáze proměny zdejší krajiny. Zcela neobvyklé bylo, že krajinné úpravy proběhly dříve než samotná stavba zámku a díky tomu se hrabě Jan Rudolf Chotek mohl koncem srpna 1823 nastěhovat do nového sídla, které již obklopoval z větší části dokončený park.

Kromě historické a krajinářské hodnoty je význam kačinského parku mimořádný i z pohledu ochrany přírody. Vzácné druhy rostlin a živočichů (zejména hmyzu), jež obývají tuto přírodní lokalitu o výměře 197 hektarů, chrání české i evropské právní předpisy. Území parku bylo v roce 2008 začleněno do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 a v roce 2014 prohlášeno za Přírodní památku Kačina.