Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Čtenářský lesnický spolek – více úřady nepovolí

Organizovaná spolková činnost lesníků má své kořeny v různých cechovních bratrstvech i odborných rokováních a sněmech i v činnosti místních a oblastních zájmových lesnicko-hospodářských uskupení. Potřeba pravidelného spolčování a výměny názorů a poznatků z praxe na zemské úrovni v rámci monarchie vedla k založení České lesnické jednoty v revolučním roce 1848. Inspirací byly již existující německé lesnické spolky. První impulsem již v roce 1846 byla žádost malé společnosti lesních hospodářů v boleslavském kraji úřadům na založení spolku lesnického. Samozřejmě v té době úřady v každé aktivitě oprávněně viděly hrozbu vlasteneckou a spolek povolen nebyl. Podobně tomu bylo i s žádostí čáslavských lesníků. Nicméně z aktivity v boleslavském kraji vznikl neoficiální „čtenářský spolek“, který měl svá pravidla výpůjčky odborné literatury a dokonce loterii s knižními cenami.

Provolání k lesníkům království Českého

Tento spolek svolává na 22. května 1848 přípravnou schůzi do Mělníka, kde zazní výzva k založení lesnického spolku. V novinách „Prager Zeitung“ je vydáno provolání k lesníkům království Českého, aby se 3. července shromáždili v Praze a založili „jednotu Českých lesníkův“, která byla pracovně nazývána také „Lesnická jednota pro království České“ či „Česká lesnická jednota“. Do Prahy se v srpnu dostavilo 40 lesníků, kteří na zakládajícím shromáždění zvolili si vedení jednoty a stanovili první datum jednání valné hromady na 4.–5. září 1848. Spolkovým časopisem se stávají Zprávy o činnosti jednoty, vydávané ve formě výročního almanachu, prezidentem spolku byl zvolen vrchní lesmistr Gintzl z Křivoklátu. Valné hromady se zúčastnilo 190 lesníků. Revoluční události v říjnu 1848 ovlivňují i lesní hospodářství, kdy se projevují značné škody na lesním majetku. Zasedající výbor spolku vydal v lednu 1849 k tomuto problému několik zásadních doporučení. Na tomto zasedání byl jako protektor spolku zvolen Jan Adolf Schwarzenberg. Druhá schůze spolku se konala v muzeu na Ohradě u Hluboké dne 5. a 6. září 1849 za aktivní účasti místního jednatele lesmistra Heyrovského.

Česká lesnická jednota a její pravidelná činnost

Česká lesnická jednota byla utrakvistickým spolkem, který přispěl k šíření znalostí a výměně zkušeností zejména svými pravidelnými valnými a generálními schůzemi, které byly doplněny exkurzemi na významné lesní majetky. Pro tuto exkurzi byl vždy vypracován podrobný statisticko-lesnický průvodce, vč. popisu programu a trasy vycházky.

V pořadí 42. valná a generální schůze ve dnech 5.–7. srpna 1890 se uskutečnila v Písku s vycházkou do lesů velkostatku Orlického, kde právě Josef Bohdanecký poprvé představuje výsledky svých pěstebních zásahů ve smrkových porostech.

Zpráva o činnosti 1899–1900

Naším sbírkovým předmětem je Zpráva o činnosti ČLJ ve spolkovém roce 1899–1900, která obsahuje výčet výborových schůzí i valných shromáždění. I v roce 1900 byla pod vedením Josefa Bohdaneckého konána exkurze na jemu svěřený majetek orlického velkostatku. Kromě popisu průběhu jednání a různých dalších aktivit jednoty obsahuje zpráva také počet prodaných kusů Lesního a lovčího kalendáře a důležitý údaj počtu členů, jichž bylo ve sledovaném období 1579, včetně jmenného seznamu zemřelých členů. Přílohou je rovněž účetní uzávěrka s podrobným přehledem příjmů a vydání. Vzhledem k nařízenému úřednímu jazyku je vždy vydávána česko-německá verze, kdy jednota je často ve vlasteneckém tisku napadána, že se její jednání často celá odehrávají v němčině.  

 

Literatura:

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Česká lesnická jednota 1848 až 1898, Jubilejní spis sestavil dle pramenů ve spolkovém časopisu Antonín Bohutínský a Jan Hemmr, vydáno nákladem České lesnické jednoty, Praha, 1898

Háj: časopis pro lesníky, myslivce a přítele přírody. Ve Žďáře, v Praze, Písku a Hradci Králové: Jan Doležal, 15.04.1872, 1(5). s. 151. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:399c6e00-5f7b-11e9-8cc0-5ef3fc9bb22f

DOLEŽAL, Jan. Pro les, háj i lov: ročenka ... již sestavil a vydal Jan Doležal. V Praze: Jan Doležal, 1893. s. 52. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:9672a780-9307-11e7-a9a4-005056827e51

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900