Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Expozice Tajemný život v půdě

Expozice Tajemný život v půdě, Národní zemědělské muzeum Valtice

V rekonstruovaných sklepních prostorech muzea můžete navštívit novou expozici Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. 

Půda patří mezi základní podmínky pro existenci života na planetě Zemi. Je základem zemědělské a lesní produkce a jednou z nejdůležitějších složek přírody a krajiny. Je naším přírodním bohatstvím, které je zapotřebí chránit a pečovat o něj.

Expozice nabízí pohled do světa pod povrchem země. Můžete si zde prohlédnout kořen stromu, který byl velmi pečlivě vykopán, aby nebylo porušeno jemné předivo. Jedná se o kořen jabloně, který sochařka Iva Ševčík Miklošková pečlivě očistila a doplnila o drobné kořínky, které se nepodařilo při výkopu zachránit. Celý systém pak doplnila umělými částmi, které vytiskla na 3D tiskárně. Umělé kořeny jsou vybaveny světly, která blikají a demonstrují příjem vody s živinami.

Expozice seznamuje s typy půd, které se v našich podmínkách vyskytují. Vystavené půdní vzorky můžete prozkoumávat nejen zrakem, ale i hmatem. V průchodu do druhé části expozice smíte nahlédnout do života některých půdních živočichů a zhlédnout ukázku jednoho z neúžasnějších jevů přírody, kterým je klíčení semen a vznik nových rostlin. Závěrečná část je věnována negativním důsledkům vodní a větrné eroze půdy, se kterou se můžete blíže seznámit pomocí vystavených interaktivních modelů.

 

Expozice Co se děje v půdě vznikla v rámci projektu Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice, který byl financován z Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

Expozice Tajemný život v půdě, Národní zemědělské muzeum Valtice