Seznam kontaktů

Ing. Zdeněk Novák – osobní profil

Název pozice v NZM:

Generální ředitel

Vzdělání:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Obor Zahradní a krajinářská architektura (Ing., 1982)

Praxe:

15. červen 2020 – dosud – generální ředitel Národního zemědělského muzea, předseda Rady světové památky UNESCO Průhonický park, člen Rady světové památky UNESCO Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem, od června 2021 předseda Výboru agrárních dějin České akademie zemědělských věd, od června 2021 Expertní člen panelu pro udělování titulu Známka evropského dědictví (European Heritage Label), člen Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně, člen Vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, člen Odborné rady Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži, člen poradního orgánu ředitele Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

2015–2020 – státní tajemník v Ministerstvu kultury, člen Rady vlády pro konkurenceschopnost, člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů, člen Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě, člen Rady programu Beta2 (TAČR), člen České komise pro UNESCO, člen správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, člen Rady památky UNESCO Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem, člen Pracovní skupiny Cestovní ruch a kulturní dědictví v Ministerstvu pro místní rozvoj, vládní zmocněnec pro koordinaci projektu SPOLEČNÉ STOLETÍ (usnesení vlády č. 323/2018), člen poradního orgánu ředitele Národního hřebčína Kladruby nad Labem, člen Rady pro strategii, poradního orgánu ředitele agentury Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, člen Vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, člen Památkové rady Národního památkového ústavu, územního pracoviště Praha; za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, převzal v roce 2017 Cenu Jihomoravského kraje, v rámci státní služby v oboru Kultura, církve a náboženské společnosti se významně podílel na úspěšné nominaci statku „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“, jenž byl v červenci roku 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

2014–2015 – vrchní ředitel Ministerstva kultury, zodpovědný za přípravu Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) člen Rady vlády pro konkurenceschopnost, erudovaný zástupce Ministerstva kultury v Radě vlády pro veřejnou správu, člen-alternát Rady ESIF na pracovní úrovni, člen-alternát Řídícího a koordinačního výboru, člen Řídícího výboru Integrovaného operačního programu, člen Pracovní skupiny Cestovní ruch a kulturní dědictví, člen Pracovní skupiny Vzdělávací infrastruktura v obcích a regionech, koordinátor prioritizace na Ministerstvu kultury, vedoucí pracovního týmu pro zajištění úkolů spojených s digitalizací kulturního obsahu a oblastí eCulture, člen pracovního týmu pro kulturní a kreativní odvětví.

2013 – ředitel nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND

2012 – výzkumný a vývojový pracovník v Národním zemědělském muzeu, člen památkové rady Národního památkového ústavu, územního pracoviště Praha

2010–2012 generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha, člen vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity a člen vědecké rady Mendelovy univerzity, člen správní rady JAMU, člen památkové rady Národního památkového ústavu, územního pracoviště Praha

2009–2010 – vrchní ředitel sekce B Ministerstva kultury, členem Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch, člen Koordinačního výboru pro cíl 4 – Vyvážený rozvoj území; za Ministerstvo kultury člen správní rady Akademie výtvarných umění v Praze, správní rady Janáčkovy akademie múzických umění, správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, člen Mezioborové pracovní skupiny ke koordinaci budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a členem Rady Pražského quadrienále; prosadil zápis Průhonického parku na Seznam světového dědictví UNESCO

2008 – dosud – vyučuje předměty Veřejná správa v oblasti kultury a památkové péče a Animace kulturního dědictví, Urbanismus a krajinotvorba, na Vysoké škole ekonomické v Praze.

2007–2009 – vrchní ředitel sekce B Ministerstva kultury, za Ministerstvo kultury byl členem správní rady Akademie výtvarných umění v Praze, správní rady Janáčkovy akademie múzických umění, správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, členem Mezioborové pracovní skupiny ke koordinaci budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a členem Rady Pražského quadrienále. Byl rovněž členem vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

2006–2007 – vrchní ředitel sekce A Ministerstva kultury zodpovědný za oblast kulturního dědictví.

2006 – 1. náměstek ministra kultury zodpovědný za oblast kulturního dědictví

2006 – ředitel Matana a.s., praxe s řízením obchodní společnosti zaměřené na správu majetku, vesměs prohlášeného za kulturní památky; inicioval projekt záchrany památek židovské kultury z připravovaného Integrovaného operačního programu

2005–2006 – pověřený řízením Národního památkového ústavu; v krátké době se mu podařilo dojednat unikátní pojistnou smlouvu na pojištění majetku, první v dějinách ústavu a ČR

2005 – ve dnech 1.–2. prosince 2005 generální ředitel Národního památkového ústavu

1998–2005 – 1. náměstek ministra kultury, zodpovědný za oblast péče o kulturní dědictví, prohlášené za kulturní památky nebo uložené v muzeích, za přípravu vládních dokumentů, za dodržování a implementaci ustanovení mezinárodních úmluv,  za distribuci finančních příspěvků, za spolupráci s nevládními organizacemi mezinárodními i místními, za řízení osmi desítek odborných organizací, po celém území státu; dále byl zodpovědný za oblast vztahů mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi; byl místopředsedou Komise vlády ČR pro otázky vztahu státu a církví, členem Rady vlády ČR pro státní informační politiku, Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro národnosti, Vládního výboru pro zdravotně postižené, Rady vlády pro realizaci státní informační politiky ve vzdělávání, členem Komise vlády ČR pro otázky spojené s fenoménem holocaust, členem Pracovní komise náměstků ministrů pro reformu veřejné správy, zástupcem Ministerstva kultury v Akademickém sněmu, členem Koordinační komise pro sjednocování řízení okresních úřadů, předsedou Komise Programu záchrany architektonického dědictví, předsedou Komise Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; dále byl členem správní rady obecně prospěšné společnosti Praha – evropské město kultury 2000, členem poradního sboru generálního komisaře účasti České republiky na světové výstavě EXPO 2005 Aichi, členem Komise pro rehabilitaci a rekonstrukci státního hradu Veveří a členem Komise pro obnovu Lednicko-valtického areálu; dále postupně inicioval a prosadil další koncepční materiály Ministerstva:  Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky), Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, Koncepce účinnější podpory umění na léta a na jejich základě příslušné právní předpisy

1995–1998 – náměstek ministra kultury zodpovědný za oblast kulturního dědictví a legislativy, prosadil a garantoval přípravu vládního dokumentu "Koncepce účinnější péče o památkový fond do roku 2005", zahájil přípravu státní kulturní politiky

1993–1995 – ředitel Památkového ústavu v Brně, státní organizace s regionální působností, vykonávající odborný dozor nad ochranou a péčí o památkový a archeologický fond na jižní Moravě a přímou péči o nejcennější součásti památkového fondu tamtéž; garantoval a z velké části osobně připravil úspěšnou nominaci Kulturní krajiny Lednice-Valtice na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO, koncipoval postup úspěšné nominace Zahrad a zámku v Kroměříži na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

1991–1995 – vysokoškolský učitel na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, vyučoval předmět zahradní architektury a krajinářství, památková péče o historické zahrady a kulturní krajinu, v rámci předmětu ekologie krajiny vyučoval prehistorický a historický vývoj kulturní krajiny ve Střední Evropě

1990–1993 – odborný pracovník Památkového ústavu v Brně, zaměřený na péči o historické zahrady a parky, ochranu kulturní krajiny

1983–1990 – odborný pracovník výzkumu ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví Průhonice – aplikovaný výzkum zaměřený na historické zahrady a parky, památkovou péči o ně, praxe s prací v archívech, s projekty obnovy zámeckých zahrad

 

Účast na vědeckých projektech:

 • Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (kód DG20P02OVV012), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identit na léta 2016 až 2022 (NAKI II), pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení: 2020–2022
 • Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (kód DG18P02OVV003), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identit na léta 2016 až 2022 (NAKI II), pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení projektu: 2018–2022
 • Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (kód DF13P01OVV001), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení projektu: 2013–2017

 

Vybraná publikační činnost:

 • NOVÁK, Z.: Kouzlo krajiny krásných koní, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. 2021, ISBN 978-80-907015-8-8
 • NOVÁK, Z.: Lednicko-valtický areál v širších evropských souvislostech se stavbami Josepha Hardtmutha jako prostředí pro odborné zahradnické vzdělávání/ Lednice-Valtice Cultural landscape in wider European context and with buildings of Joseph Hardtmuth as an environment for professional gardening education, Prameny a studie 65, 2020. ISSN 0862-8483.
 • NOVÁK, Z., ZÁMEČNÍK, R.: Krajina koní, Zahrada – Park – Krajina, 1/2020, s. 10-15, ISSN 1211-1678.
 • NOVÁK, Z.: Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu – historický úvod, in: Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I: sborník příspěvků z konference / Roman Zámečník (ed.), Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2019, ISBN978-80-85881-44-8.
 • NOVÁK, Z.: Rekonstrukce historických zahrad a péče o kulturní krajinu po 2. světové válce v Československu, in Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I: sborník příspěvků z konference / Roman Zámečník (ed.), Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2019, ISBN 978-80-85881-44-8.
 • ZÁMEČNÍK, R., NOVÁK, Z.: Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem – kompoziční rozbor, Zprávy památkové péče 79/2019/1, s. 28-40, ISSN 1210-5538.
 • NOVÁK, Z. (autor) in: ZÁMEČNÍK, R. (ed.): Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Nominační dokumentace pro návrh na zápis statku na Seznam světového dědictví. Česká republika, 2018.
 • NOVÁK, Z.: Předmluva, in: Křesadlová, L., Zatloukal, O., Podrazil, J.: Průhonický park, Průhonice: Botanický ústav Akademie věd ČR, 2017, ISBN 978-80-86188-53-9.
 • NOVÁK, Z.: Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu, Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2018. ISBN 978-80-88270-06-5.
 • NOVÁK, Z.: Zahrada Evropy: osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století. Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2017. ISBN 978-80-86874-91-3.
 • NOVÁK, Z. – ZÁMEČNÍK, R. Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy. Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2017. ISBN 978-80-86874-93-7.
 • NOVÁK, Z.: Proměny krajiny v kontextu zahradního umění ve vztahu ke krajině pro chov kočárových koní v Kladrubech nad Labem, in: ADAMEC, Zdeněk, Martin EBEL, Ivana EBELOVÁ, et al. Ochrana kulturní krajiny: organizace kulturní krajiny se zvláštním zřetelem k chovu koní = Cultural Landscape Conservation : the organisation of cultural landscapes with special regard to horse breeding : sborník z mezinárodní konference: 25.-26. května 2017, Kladruby nad Labem, Česká republika. Kladruby nad Labem: Národní hřebčín, 2018. ISBN 978-80-907015-0-2.
 • NOVÁK, Z.: Moravská interpretace principů francouzské zahrady knížetem Karlem Eusebiem z Lichtenštejna, Prameny a studie 54/2014, s. 67-84. ISSN 0862-8483.
 • NOVÁK, Z.: Karel Eusebius, kníže z Lichtenštejna, a tvorba zahrad a krajiny na Moravě/Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein: Garten- und Landschaftskunst in Mähren, Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě a Dolním Rakousku/Pferdepolitik der Fürsten von Liechtenstein in Südmähren und Niederösterreich, sborník z konference konané 16. dubna 2013 na zámku v Lednici a 13. června 2014 na zámku Wilfersdorf, s. 71-92 a 183-213. ISBN 978-80-905683-2-7.
 • NOVÁK, Z.: Dědictví staletých vlivů knížat z Lichtenštejna na zahradní kulturu a krajinu v českých zemích, Časopis Matice moravské Roč. 132, Suppl. 4 (2013), s. 105-140. ISBN 0320-052X.
 • NOVÁK, Z.:. Das Erbe des Einflusses der Fürsten von Liechtenstein auf die Garten- und Landschaftskultur der böhmischer Länder,Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkomission, Band 2: Die Liechtenstein: Kontinuitäten - Diskontinuitäten, Vaduz 2013, s. 123–173. ISBN 978-3-906393-63-6.
 • NOVÁK, Zdeněk. A protože duší zahrady jsou vodotrysky a kašny..., Sborník z konference, Voda - pramen života, Kroměříž 2013, s. 23–27.
 • NOVÁK, Z.: „Nová“ Hvězda na nebi vilových zahrad´, Zahrada – Park – Krajina, 3/2007, s. 29-33, ISSN 1211-1678.
 • NOVÁK, Z., DVOŘÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, E.: Kamélie, 2. rozš. vyd. V Brně: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2004. 31 s. ISBN 80-86752-14-3.
 • NOVÁK, Z.: Zámecká zahrada, in: Emil Kordiovský (ed.): Městečko Lednice. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004, s. 432–441. ISBN 80-7275-055-0.
 • NOVÁK, Z.: Od rozmarýnu k orchidejím – zimní zahrada zámku, in: Emil Kordiovský (ed.): Městečko Lednice. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. ISBN 80-7275-055-0.
 • NOVÁK, Z.: Jak byl Lednicko-valtický areál zapsán do Seznamu světového dědictví, in: Emil Kordiovský (ed.): Městečko Lednice. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. ISBN 80-7275-055-0.
 • NOVÁK, Z.: Zahrada Valdštejnského paláce, in: HORYNA, M., HOJDA, Z., ZAHRADNÍK, P. et al. Valdštejnský palác v Praze. Praha: Gema Art pro Kancelář Senátu Parlamentu České republiky, 2002 2002. ISBN 80-86087-35-2.
 • NOVÁK, Zdeněk. Dřeviny na veřejných městských prostranstvích, Státní ústav památkové péče, Odborné a metodické publikace, svazek 22, Praha: Jalna, 2001. ISBN 80-86234-21-5.
 • NOVÁK, Z.: Jak byl Lednicko-valtický areál zapsán do Seznamu světového dědictví, in: Emil Kordiovský (ed.). Město Valtice. Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, Břeclav 2001, s. 127-132. ISBN 80-86181-48-0.
 • NOVÁK, Z.: Zámecká zahrada, in: Emil Kordiovský (ed.). Město Valtice. Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, Břeclav 2001, s. 104-113. ISBN 80-86181-48-0.
 • NOVÁK, Z.: Projevy romantismu v zahradách Evropy a českých zemí na příkladu okolí zámku v Lednici na Moravě, in Kamenná kniha, sborník k romantickému historismu-novogotice, Sychrov 1997.
 • NOVÁK, Z.: Lednicko-valtický areál, Z mapy UNESCO, Praha 1997.
 • NOVÁK, Z., SAMEK, B.: Zimní zahrada zámku v Lednici. Brno: Památkový ústav, 1997. ISBN 80-85032-39-2.
 • NOVÁK, Zdeněk a SAMEK, Bohumil. The Lednice winter garden. 1. ed. Brno: Heritage Institute, 1997. 41 s. ISBN 80-85032-40-6.
 • NOVÁK, Z.: Lednice-Valtice, Cultural Landscape, Cultural Property of the Czech republic proposed for Inclusion in the World Heritage List, UNESCO 1995.
 • NOVÁK, Zdeněk. Eisgrub-Feldsberg in Mähren. Ein bedeutendes Dokument der Landschaftgestaltung in Mitteleuropa. In: Die Gartenkunst, Jg.: 6, Nr. 1, 1994, s. 89-104.
 • NOVÁK, Z.: Chateau Park in Lednice: Czech Republic - South Moravia. 1st ed. Brno: Institute for Protection of Monuments, 1994. 1 l. ISBN 80-85032-35-X.
 • NOVÁK, Z.: Lednicko-valtický areál jako významný doklad krajinářské tvorby ve střední Evropě, Zprávy památkové péče LIII/1993.
 • NOVÁK, Z.: Kvetoucí kamélie: [kat. výstavy], Brno 19. 2. - 21. 2. 1993. Překlad Mette Dvorská. 1. vyd. Brno: Památkový ústav, 1992. 17 s. ISBN 80-85032-18-X.
 • NOVÁK, Z.: Minaret v Lednici na Moravě. Brno: Památkový ústav, 1992.
 • NOVÁK, Z.: Quo vadis, památková péče v zahradách?, Informační a odborně metodický bulletin, Brno 1991.
 • NOVÁK, Z.: Funkcionalismus – sloh dnešní zahradní architektury?, Záhradníctvo, 1989, 1, s. 37–38.
 • NOVÁK, Z.: Slohová období a sortiment rostlin, Acta Pruhoniciana, 1988, č. 54, s. 105-113.
 • NOVÁK, Z.: Jan II. z Liechtensteinu a vytvoření podmínek pro vznik zahradnického školství v Lednici na Moravě, in Zahradnictví do III. tisíciletí, Lednice na Moravě, 1987.