Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Mlýny na Novodvorském panství

Expozice Mlynářství, Národní zemědělské muzeum Kačina

Nově připravená mlynářská expozice seznamuje s historií a vývojem mlýnů v Čechách. Najdete zde modely mlýnů, mlýnských strojů a nářadí. 

Mlýny patřily spolu s kovárnami k nejstarším technickým budovám a nezemědělským profesím na venkově. Na Novodvorském panství máme prokázánu existenci mlýnů již od středověku. Část mlýnů provozovala sama vrchnost pomocí personálu z řad poddaných, část dala do dědičného nájmu mlynářům, ať již svobodného nebo poddanského původu.

Existovaly i nepočetné poddanské mlýny ve vlastnictví jednotlivých poddaných. Ty však nemáme na Novodvorském panství zachyceny. Mlýny musely povinně mlít obilí z panských polí a majitelům panství přinášeli na sv. Jiří a sv. Havla pravidelné poddanské dávky.

Pro Chotky byly mlýny především zdrojem poddanských dávek a peněz z pronájmu. U jediného mlýna – v Ovčárech – je doloženo, že ho Chotkové provozovali ve vlastní režii. Koupili ho roku 1847 od mlynáře Josefa Nedvídka, který zde zůstal i nadále v nájmu. Provozování mlýna nebylo zřejmě dostatečně lukrativní, neboť ho roku 1865 znovu Jindřich Chotek prodal. Později se stal součástí ovčáreckého akciového cukrovaru a pivovaru.

Chotkovské panství je sice bohaté na vodní toky, protéká jím Doubrava, Klejnárka, Vrchlice a z menších toků např. Černá strouha či Čertovka. Zdejší plochá krajina však nebyla příliš vhodná na budování mlýnů, resp. k mlýnům bylo nutno budovat rozsáhlá vodohospodářská zařízení, jako byly jezy, náhony, odpadní strouhy a rybníky. Zdejší půda sice byla vhodná pro pěstování obilí, ale krajina zde byla zásluhou velkého počtu rybníků zamokřena a značná část pozemků sloužila jako louky a pastviny. Omezený počet mlýnů tak svojí kapacitou bohatě stačil na pokrytí potřeby mletí obilí.

Na Novodvorském panství existovalo za éry Chotků sedm mlýnů. Na Klejnárce ležely mlýny Klejnary, Lochy, Vrabcov, Ovčáry a Hlízov, Doubrava otáčela koly mlýna v Kobylnicích a Lanžově.

V 19. století začaly mlýny zanikat v souvislosti s přeměnou rybníků v pole s cukrovkou. Hromadný zánik mlýnů však přivodila až změna režimu po roce 1948. Z mlýnů se staly obytné objekty, pouze v hlízovském mlýně a na Lanžově byly zřízeny míchárny krmiv, které zanikly až koncem období socialismu. V současnosti jsou mlýny obývány, případně majiteli pouze udržovány. Mlýn v Ovčárech jako jediný je opuštěn a je na spadnutí.

 

Expozice Mlynářství, Národní zemědělské muzeum Kačina