Vědecké projekty a výzkumné záměry

Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice, obdivovaný a odmítaný vzor pro krajinářskou tvorbu 20. století

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury

Identifikační kód projektu: DH23P03OVV026

Zapojené instituce: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel za NZM: Ing. Zdeněk Novák

Doba řešení: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027

Cíle:

Cílem projektu je identifikovat a interpretovat dosud nepopsané metody tvorby zahradního prostoru podle zásad malířsko-krajinářské kompozice; nalézt nové metody a prakticky uplatnitelné postupy efektivního režimu péče a strategického rozvoje unikátní památky zahradního umění prohlášené za národní kulturní památku a zapsané v Seznamu světového dědictví (Průhonický park) a dalších obdobných, doposud neprozkoumaných nebo jen málo prozkoumaných historických zahrada a parků s podobnými malířsko-krajinářskými scenériemi pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury.

Projekt se zabývá ochranou specifických malířsko-krajinářských kompozic, jejich konzervací a restaurováním s cílem uchovat je pro příští generace a s cílem zkvalitnit systém péče o ně. V rámci prevence se zabývá dokumentací dosud existujících malířsko-krajinářských kompozic na našem území, a to prostřednictvím realizace relevantních průzkumů takových objektů a zpřístupněním získaných výběrových informací o nich pro další využití (výzkumné, studijní, pro potřeby správy) s cílem zamezit jejich znehodnocování či postupnému zániku.

Cílem je také nalezení nových metod a prakticky využitelných postupů konzervace a restaurování malířsko-krajinářských scenérií Průhonického parku, využitelných v obdobných malířsko-krajinářských scenérií historických zahrad a parků na našem území.

Projekt se zabývá jednak dopadem Silva-Taroucovy metody na české historické zahrady a parky a jednat dopadem této metody na evropské památky zahradního umění, konkrétně je jeho cílem doložit, jak Průhonický park, resp. Silva-Taroucova metoda tvorby zahradního prostoru podle malířsko-krajinářských principů ovlivnila (inspirovala) naši i evropskou zahradní kulturu.

 

Plánované výsledky:

Aplikační výsledky:

 • Specializovaná veřejná databáze rostlinného sortimentu Průhonického parku (S)
 • Specializovaná veřejná databáze strukturálních prvků památky zahradního umění – Průhonického parku (S)
 • Metodika záchrany, obnovy a udržení malířsko-krajinářských scenérií v památkách zahradního umění (NmetS)
 • Volba dřevin pro malířsko-krajinářské scenérie s ohledem na jejich působení na mikroklima stanovišť (NmetS)
 • Památkový postup záchrany, zachování a zhodnocení malířko-krajinářských scenérií Průhonického parku (Npam)
 • Památkový postup pro zakládání, stabilizaci a zajištění vegetačních stěn (Npam)
 • Analýza aplikace malířsko-krajinářských principů v kompozici Průhonického parku (Nimpa)
 • Mikroklimatická mapa stanovišť Průhonického parku (Nimpa)

Aplikační výsledky druhu Ekrit:

 • Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice (Ekrit)
 • Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice (B)

Publikační výsledky projektu:

 • Malířsko-krajinářská kompozice v památkách zahradního umění (B)
 • Principy tvorby A. E. Taroucy a malířsko-krajinářská kompozice (B)
 • 4x původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku k tématům výzkumu (Jost)

Kontakt: Ing. Zdeněk Novák, zdenek.novak@nzm.cz, +420 720 959 834

 

Projekt je financovaný z Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury.