Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny

Termín konání: 24. 5. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek

Pátá část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Význam půdy pro zadržení vody v krajině
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

Význam půdy pro společnost. Schopnost půdy poutat vodu. Stav zemědělské půdy a hrozby pro ČR. Povodně a sucho. Souvislosti v krajině – krajina jako základ řešení.

Jan Vopravil se specializuje na problematiku ochrany půdy před degradačními faktory a produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Zabývá se hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha.

18:00 – 19:00                    
Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení
Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

Jak zjistit současný stav a jaká je realita. Monitoring eroze půdy – může se zapojit každý. Ukázky opatření pro zadržení půdy a vody v krajině. Kdo ta opatření zaplatí?

František Pavlík je znám především jako odborník pro ochranu půdy a vody v rámci pozemkových úprav. Věnuje se současným problémům české krajiny – degradaci půdy, zaniklým cestám, nezadržitelnosti vody v krajině, ale i vykořeněnosti obyvatel venkova a nevyjasněným vlastnickým vztahům.

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

 

Přednášky Kam mizí voda a půda z české krajiny, 24. 5. 2018, NZM Praha