Projekty IROP

Projekt IROP – Ostrava

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě

Charakteristika projektu

Místem realizace projektu byla Ostrava, přesněji řečeno atraktivní lokalita Dolní oblast Vítkovice.
Jednalo se o dvě haly (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu), které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a poté sloužily jako sklady. Obě haly se nacházely v městské památkové zóně Ostrava–Vítkovice, avšak nejednalo se o NKP ani o kulturní památku. Po rekonstrukci sem muzeum přemístilo a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupnilo část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevřelo interaktivní expozici Potravinářství, zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to zejména těchto podsbírek: Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II, Potravinářská výroba, Lesnictví a Fotoarchiv.


Realizací projektu došlo k:

  • výraznému zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích,
  • rozšíření nabídky prezentace sbírkových předmětů muzea pro návštěvníky (dynamická expozice potravinářství, studijní depozitář zemědělské techniky),
  • zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou (objekt bude bezbariérový),
  • zabezpečení sbírkových předmětů, a to především z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací.

Uvedený cíl projektu je plně v souladu se specifickým cílem 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, který stanovuje IROP.

 

Problémy, které má realizovaný projekt vyřešit

Hlavní problém, který realizace projektu vyřešila, je nevhodný až havarijní stav objektů depozitářů, ve kterých byly uloženy sbírkové předměty podsbírek Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II – zjednodušeně řečeno zemědělská technika – kombajny, traktory, secí stroje apod.
Tyto sbírkové předměty byly umístěny v depozitářích v Čáslavi. Jedná se o areál bývalé vojenské základny a haly (dnes depozitáře) byly původně určené ke skladování vojenské techniky a materiálu, případně k jejich opravám. V některých halách není zavedená elektřina. Ani v jednom depozitáři není vytápění, relativní vlhkost není nijak regulována.
Mezi další, neméně závažné problémy, které realizace projektu vyřešila, patří velmi špatná dostupnost areálu v Čáslavi pro návštěvníky. Návštěvnost pobočky v Čáslavi se pohybuje kolem 10 tis. návštěvníků za rok. Přitom sbírkové předměty zde prezentované jsou mnohdy unikátem. I z tohoto důvodu byla při přípravě projektu velmi pečlivě zvažována lokalita pro vybudování nového depozitáře pro výše uvedené sbírkové předměty. Dolní oblast Vítkovice se tedy jevila jako optimální řešení (výborná dostupnost po silnici i železnici, příhraniční oblast, …). V Ostravě, třetím největším městě ČR, také dosud není žádné muzeum zřizované státem.
V neposlední řadě byo dosaženo záměru vytvoření dynamické expozice potravinářství. Doposud téma potravinářství nebyl v České republice ucelenou formou prezentováno.

 

Ukončení projektu:

  • 31. května 2020

 

Tisková zpráva (14. září 2020)