Ukončené projekty

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Novák
Zahájení: 2013
Dokončení: 2017

Předmět řešení: Aplikovaný výzkum v oboru: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví naplňující tematické priority č. TP 1.1 – Nemovité kulturní dědictví, TP 1.2 – Movité kulturní dědictví, TP 1.4 – Území s kulturně historickými hodnotami Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Cíl: Aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Přestože zastupují zvolené lokality z hlediska krajinářského mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál perspektivně přitažlivý pro širokou veřejnost, zůstávala většina z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuta. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává obvykle stranou zájmu široké veřejnosti. Výsledky projektu, který je zacílený na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, umožní zprostředkovat veřejnosti jejich jedinečné hodnoty za pomoci rozmanitého spektra prezentačních forem. Přestože jsou vybrané lokality různorodé, nabízejí možnost srovnávacích studií se zacílením na určité fenomény (např. lovecké areály, přírodní divadla, prvky okrasných farem, transformace starších forem v krajinářské parky apod.). Nedílnou součástí projektu jsou odborné workshopy zaměřené na problémy revitalizace některých zaniklých detailů areálů včetně návrhů na jejich budoucí udržitelnost v součinnosti s veřejností.

Dílčí výstupy: 1x N (certifikovaná metodika); 11x N (specializovaná mapa s odborným obsahem – v programu značeno L); 34x Jrec. článek v recenzovaném časopise, který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 8x B – odborná kniha v ostatních jazycích, která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 2x D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters ); 11x E – uspořádání výstavy – specifický výsledek programu NAKI; 3x A – audiovizuální tvorba, elektronický dokument (CD-R, web prezentace, elektronická databáze) s výjimkou výsledků v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B; 6x uspořádání W – workshopu.