Ukončené projekty

Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM

Výzkumný záměr MZE 7507574101

Zahájení: 2005
Dokončení: 2011
Cíl: multimediální encyklopedie zemědělství
Dílčí výstupy: odborné články, monografie

Základem multimediální encyklopedie dějin zemědělství je kvalitně zpracovaný katalog sbírek Národního zemědělského muzea Praha, který umožní prohloubit a upřesnit popis jednotlivých předmětů, ale současně dovolí zasadit jednotlivé sbírkové předměty do vzájemných souvislostí – do souvislostí mnohem širších než pouze výrobních.

Zatímco katalog obsahuje jednotlivé konkrétní předměty, encyklopedie obsahuje hesla týkající se vždy celé skupiny předmětů stejného druhu. Hesla v encyklopedii mají hierarchickou strukturu a vyšší úroveň zahrnuje vždy větší počet “druhů předmětů” nižší úrovně. Vytvořit encyklopedické heslo pak znamená z popisů předmětů stejného druhu vytáhnout to obecné a společné a dílčí odlišnosti je třeba uspořádat do typologie variant základního předmětu. Takto zobecněné heslo je možné spojit s dalšími podobně uspořádanými hesly, opět vyexcerpovat to podstatné a vytvořit heslo vyšší kategorie. Pro potřeby naší encyklopedie bude nejvyšším zastřešujícím heslem zemědělství, pod ním polní výroba, zahradnictví, lesnictví, o úroveň níže např. živočišná a rostlinná výroba apod.

Dosavadní katalogové zápisy týkající se jednotlivých sbírkových předmětů NZM obsahují pouze popis předmětu, případně provenienční údaje, a neexistuje zde žádný odkaz na jejich roli v dobové realitě. Podstatou zamýšleného katalogového zápisu bude doplnění dobových souvislostí. Svým způsobem se tak katalogový zápis změní v “encyklopedické heslo”. U jednotlivých předmětů bude kladen důraz na jejich fungování z hlediska jednotlivých funkcí zemědělství, lesnictví apod. i dalších vazeb, které se netýkají zemědělství, ale přesto výrazně rozšiřují informační kapacitu sbírkového předmětu. Namátkově lze uvést např. vazby na příslušné odvětví průmyslu, vazby na design, na osobnost vynálezce, uživatele apod.

Pro předkládaný výzkumný záměr to znamená doplnit informační bázi předmětů o údaje o jejich mimovýrobním užití. Nezbytné je v souvislosti se studiem hmotné kultury týkající se zemědělství se věnovat i proměnám jednotlivých cyklů, tj. cyklu životního, ročního a denního, v němž se projevuje řada nevýrobních “použití” jednotlivých předmětů, které v NZM vnímáme pouze z hlediska jejich funkce výrobní. Předkládaný výzkumný záměr zohledňuje i skutečnost, že sféra duchovní kultury je širší než její výseč dokumentovaná etnology a netýká se pouze lidových zvyků a obyčejů či lidového umění, ale i měnících se žebříčků hodnot venkovského obyvatelstva, nových rituálů apod., které dosud unikají nebo jsou zcela na pokraji pozornosti muzejníků. Součástí rozšířeného katalogového zápisu pak budou i odkazy na tuto sféru ne-materiální kultury, která se rovněž pojí s určitými předměty.