Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Bilance NZM 2019

Národní zemědělské muzeum loni překročilo hranici šesti set tisíc návštěvníků za rok

Bilance NZM za rok 2019 (výstavba ostravské pobočky Národního zemědělského muzea)14. února 2020

Celkem 613 159 lidí navštívilo v loňském roce pobočky Národního zemědělského muzea. Po zdařilé rekonstrukci hlavní výstavní budovy v Praze se muzeum v roce 2019 zaměřilo především na své pobočky v regionech. Vznikly nové expozice ve Valticích, zahájila se stavba depozitáře v Čáslavi a pokračovala stavba zcela nové pobočky v oblasti Dolní Vítkovice v Ostravě.

Rok 2019 byl v Národním zemědělském muzeu zaměřen především na budování. Muzeum realizovalo tři projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nové podoby se dostalo především muzeu vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích, kde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v červnu 2019 byly otevřeny tři expozice – Národní expozice vinařství, Tajemný život v půdě a v novém podání také Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizace areálu přinesla i lepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů i práci kurátorů.

V muzeu zemědělské techniky v Čáslavi byla v červenci 2019 zahájena stavba centrálního depozitáře. Cílem projektu je ochrana kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů. Nízkonákladový depozitář bude splňovat všechny podmínky pro jejich řádné uchování pro budoucí generace.

Po celý loňský rok také pokračovala stavba nové pobočky v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Původní dvojhalí vítkovických železáren, jež sloužilo jako měděná huť a posléze jako sklad žáruvzdorného materiálu a veronikárna, se změní v depozitárně expoziční objekt Národního zemědělského muzea. Autory architektonického řešení revitalizace obou hal a nové vestavby studijního depozitáře jsou Josef Pleskot a Milan Šraml. Návštěvníci si v nově vzniklé pobočce budou moci prohlédnout studijní depozitáře historické zemědělské techniky a interaktivní expozice zaměřené na regionální i české potraviny. Tyto tři stavební projekty vznikly v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s finanční podporou z Evropské unie.

Další důležité investice proběhly na zámcích Kačina a Ohrada. Jednalo se o rekonstrukci a opravu části památkově chráněného ha-ha příkopu na zámku Kačina a doplnění cihlové podlahy v budově stodoly na zámku Ohrada, které je přípravou na umístění nové termokomory v této budově.

Národní zemědělské muzeum připravilo opět řadu doprovodných tematických akcí, většinou připomínajících tradiční zemědělské události, které v Praze i na pobočkách pořádá zejména o víkendech. V loňském roce jich proběhlo 89. Pozornost návštěvníků přilákala také hlavní výstava sezony Jindřich Štreit a Cykly, která probíhá až do 31. července 2020.  „Kromě hlavní výstavní budovy v Praze se nám zájem veřejnosti a vysokou návštěvnost daří udržet také na našich pobočkách. V loňském roce jsme investovali především do výstavby a do ochrany sbírkových předmětů, ale také do rozšíření nabídky obsahu pro veřejnost, ať už šlo o výstavy a akce nebo publikace a rozšíření nabídky doprovodných lektorských programů pro děti a mládež,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

 

Partnerské spolupráce

Část doprovodných akcí a výstav se koná ve spolupráci s partnery a resortními organizacemi, například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství proběhly naučné programy Za tajemstvím potravin, společně se Zemědělským svazem Zemědělský den. Lesy České republiky významně podpořily Národní myslivecké slavnosti na loveckém zámku Ohrada, které muzeum pořádá ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

V rámci spolupráce s partnerskými organizacemi Národní zemědělské muzeum v roce 2019 úspěšně prezentovalo také aktuální výsledky zemědělských výzkumů a projektů resortních institucí. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby bylo na vyhlídkové střeše muzea založeno ukázkové pole polních plodin (dvouletý projekt Co roste na poli), na zámku Kačina byl společně se Zemědělským výzkumem Troubsko sezónně instalován ukázkový čmelín se čmeláčím hnízdem, v rámci speciálních akcí se konaly ve spolupráci s výzkumnými pracovníky téměř čtyři desítky vzdělávacích přednášek, programů a komentovaných ukázek pro veřejnost se zaměřením na zemědělskou vědu a výzkum (např. v rámci akcí Bylinkový den, Noc vědců, Týden vědy a techniky). Veřejnost měla možnost zhlédnout panelovou výstavu Genetické zdroje – klíč k zemědělské rozmanitosti o Národním programu genetických zdrojů. Díky České zemědělské univerzitě v Praze byl obměněn biotop v expozici Laboratoř ticha.

Národní zemědělské muzeum také rozšířilo nabídku lektorských programů, zaměřených zejména na žáky a studenty základních a středních škol. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem probíhaly lektorské programy Hlína není líná a Tam, kde roste jídlo.

 

Věda a výzkum

V rámci vědy a výzkumu se muzeum v roce 2019 zaměřovalo na přípravu monografií a publikačních výstupů v odborných recenzovaných neimpaktovaných časopisech v Česku i v zahraničí. Publikační činnost muzea v roce 2019 tvořily zejména projekty Interního grantového systému (Maier Tomáš, Minipivovary a řemeslné pivovary; Nedvídková Anna, Historický vývoj udidel, jejich typy a působení; Náglová Zdeňka, Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady). Významným publikačním počinem byla monografie zabývající se praktickými i teoretickými otázkami vědy a výzkumu v muzeu (Ochrana František, Půček Milan Jan a kolektiv, Metodologie a řízení výzkumu v muzeu). Publikace je přínosem pro všechny kurátory a další odborné a vědecké pracovníky působící v muzeích, přináší příklady konkrétního použití popisovaných výzkumných metod formou případových studií.

Předmětem a náplní činnosti muzea realizované prostřednictvím výzkumných záměrů bylo zejména vědecké zhodnocení sbírky muzea v kontextu prostředí, z něhož sbírkové předměty pocházejí, a dosažení úplnějšího stupně poznání v jednotlivých podsbírkách. V roce 2019 k tomu přispělo sedmnáct vědeckých výstav, které byly pořádány napříč pobočkami muzea.

V roce 2019 muzeum dále pokračovalo v řešení tří výzkumných projektů financovaných Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, tzv. projekty NAKI II, s obdobím řešení 2018–2022.: Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě; Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace; Hardtmuth: Od uhlu k tužkařskému impériu.

Národní zemědělské muzeum organizovalo čtvrtý ročník soutěže bakalářských, diplomových a doktorských prací Věda pro zemi, jejímž cílem je ocenit tvůrčí aktivity vysokoškolských studentů a podpořit jejich zájem o zveřejňování výsledků bádání na zemědělská a příbuzná témata. V loňském roce bylo do soutěže přihlášeno 40 vědeckých prací.

 

Síť zemědělských muzeí

O více než deset členů se podařilo rozšířit platformu Síť zemědělských muzeí. Projekt Sítě zemědělských muzeí vznikl v roce 2017 a jeho iniciátorem a garantem je Národní zemědělské muzeum, koordinátorem pak Jihočeské zemědělské muzeum. Cílem je vytvářet komunikační platformu pro muzejní pracovníky a provozovatele zemědělských expozic v Česku a vzájemně sdílet informace vedoucí k všeobecné osvětě a popularizaci zemědělství a problematice venkovské krajiny. Záštitu nad Sítí zemědělských muzeí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Kurzy vaření pro veřejnost

V roce 2019 proběhlo v gastrostudiu v Praze 33 kurzů vaření, pečení a workshopů. V nabídce se objevily kurzy pro dospělé, dětské cukrářské workshopy i workshopy doprovázející tradiční akce v muzeu, jako je Letenské prase, Bylinkový den nebo Letenská husa. Nechyběly kurzy zaměřené na sezónní suroviny, roční období nebo svátky. Tyto kurzy probíhají ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, jejíž členové je a oba Národní týmy – Seniorský i Juniorský – v gastrostudiu také trénují na tuzemské i zahraniční soutěže. V roce 2019 proběhlo 25 tréninků, oba týmy se připravovaly především na kuchařskou olympiádu, která se bude konat v únoru 2020 ve Stuttgartu.

 

Vstupné pro děti zdarma a Resortní dny

Také v loňském roce bylo vstupné pro děti do všech poboček zdarma (s výjimkou zámku Ohrada) a pokračovaly tzv. Resortní dny, kdy každou první neděli v měsíci mají volný vstup i pracovníci z oboru zemědělství. Tato zvýhodnění platí i v roce 2020.

 

Přehled návštěvnosti
Návštěvnost 2015 2016 2017 2018 2019
PRAHA 56 101 91 546 148 003 205 932 204 466
ČÁSLAV 12 039 17 110 16 041 18 116 18 709
KAČINA 48 506 56 730 59 828 77 033 67 715
OHRADA 64 776 96 200 179 310 206 689 235 831
VALTICE 56 487 72 902 72 760 69 988 71 675
ZNOJMO 20 028 14 797 14 763
NZM  celkem 237 909 334 488 495 970 592 555 613 159

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz

 


Rok 2019 v Národním zemědělském muzeu (foto v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)