Odborné publikace

Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885–1961)

Stanislava Ottomanská – Šárka Steinová

ISBN 978-80-86874-62-3

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2015

470,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

 

Anotace: Osobnost Josefa Kumpána je tradičně spjata se zahradní a krajinářskou tvorbou meziválečného období na našem území, resp. s dobou první Československé republiky. Jméno tohoto autora je dodnes známo nejen u nás, ale i v zahraničí, především v Německu, kde vedle osobnosti Josefa Vaňka patří Josef Kumpán mezi nejznámější „československé“ zahradní architekty dané doby. Přestože je tento zahradní architekt prokazatelně autorem téměř čtrnácti set plánů zahrad, parků, veřejných sadů, hřbitovů, sportovišť atd., nebyla o něm doposud sepsána souborná monografie, týkající se jeho života a projekční činnosti. Ve své době patřil také k velmi literárně a osvětově činným odborníkům, o čem svědčí řada jeho odborných příspěvků, publikací, jeho přednášková a výstavní činnost. Často musel být v opozici vůči věhlasným architektům a urbanistům v daných regionech, nejvíce však v Praze, přesto vždy ctil čestně zájmy „všeho zahradnictva.“ Méně známá je však skutečnost, že byl po několik let členem a činovníkem Svazu spolků pro okrašlování a pro ochranu domoviny v Čechách. Právě tato organizace mu umožnila být aktivním poradcem v okrašlování v rámci Čech, Moravy a Slezska. Stěžejní však v Kumpánově tvorbě byly projekty pro objekty soukromých zahrad, které tvořily více jak polovinu jeho plánů.

Monografie je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se z dostupných archivních pramenů snaží zmapovat život a tvorbu Josefa Kumpána, druhá část je složena z výběru Kumpánových zahradních návrhů a projektů. Monografie je doplněna i o celou řadu ilustračních historických fotografií a archiválií.

Publikace vznikla jako jeden z produktů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, financovaného Ministerstvem kultury ČR při řešení DF13P01OVV003 projektu pod názvem „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky.“