Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2022

Soutěž Věda pro zemi je letos vyhlášena s podtituly Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny – tisková zpráva

Soutěž Věda pro zemi je letos vyhlášena s podtituly Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny

2. května 2022

Soutěž Věda pro zemi je letos vyhlášena s podtituly Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obilovinyProč je biodiverzita živočichů v zemědělské krajině důležitá? V jakém přírodním prostředí vznikají vilové čtvrti a jak se společně proměňují? Odpovědi přinese společná přednáška vítězek loňského ročníku soutěži Věda pro zemi 2021, která se uskuteční 3. května v 17 hodin v NZM Praha. Letos je Věda pro zemi vyhlášena se dvěma podtituly – Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny.

Soutěž Věda pro zemi každoročně oceňuje nejlepší bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Přednášku dvou vítězek loňského ročníku si můžete přijít poslechnout v úterý 3. května od 17 hodin do NZM Praha.

Optimalizace uspořádání a využívání krajiny z pohledu ochrany a podpory biodiverzity, přednášející: Ing. Petra Kunovská. Přednáška seznámí s přístupem ke krajině s ohledem na živočichy a zachování V rámci své diplomové práce vytvořila Petra Kunovská komplexní návrh pro území zemědělské krajiny Lednicko-valtického areálu, který rozvíjí kromě potřeb lidí i potřeby typických živočichů a ozdravuje krajinu. Projekt vznikl ve spolupráci s rakouským odborníkem v oblasti krajinného plánování, ekologie a zoologie.

Krajina vilových čtvrtí a její proměny. Studie území Baba v Praze, přednášející: Ing. Alice Frydrychová. Přednáška představí vilové čtvrti jako propojení architektury a krajiny, města i venkova, zaměří se na typ krajiny, ve kterém vznikají a jak se společně proměňují, nastíní, co nabízejí veřejná prostranství vilových čtvrtí místním i návštěvníkům. To vše se dozvíte v příspěvku Alice Frydrychové o příběhu a budoucí vizi vilové kolonie Baba v Praze.

 

Výzva k účasti v VIi. ročníku soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářské, MAGISTERSKÉ a doktorské práce

 

Spoluorganizátor – Česká akademie zemědělských věd.

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Soutěž je vyhlášena se zaměřením na zemědělská témata, přičemž v roce 2022 jsou preferovaná dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny.

První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů. Druhé téma koresponduje s Mezinárodním rokem prosa, který byl OSN vyhlášen pro rok 2023. NZM a ČAZV se budou v letech 2022 a 2023 na tato témata zaměřovat ve své odborné práci, a to jak ve své výstavní, tak v publikační a popularizační činnosti.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 3. – 30. 6. 2022, hodnocení prací: 1. 7. – 31. 8. 2022, vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: září 2022. Vyhlášení výsledků proběhne veřejně v prostorách NZM. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích obou pořádajících organizací.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách https://www.nzm.cz/. Termín pro zaslání přihlášky je do 30. června 2022. Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na https://www.nzm.cz/ a https://www.cazv.cz/

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie: bakalářská práce; magisterská práce; doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích. Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené.

 

TEMATICKÉ OKRUHY

Tradiční rybolov a akvakultura
Běžné i netradiční obiloviny
Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
Mechanizace zemědělství
Zemědělská ekonomika
Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
Kulinární dědictví českých zemí
Osobnosti zemědělství
Archeologie zemědělství
Muzeologie
Rostlinná genetika, rostlinná biotechnologie, šlechtění rostlin

 

CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku tématu soutěže ve výše uvedených tematických okruzích.

Povinnou součástí přihlášky jsou: text bakalářské, magisterské nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh; kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent / oponenti);
doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).

 

OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem a Českou akademií zemědělských věd. Tyto instituce podpoří vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborných článků v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie či některém z 11 vědeckých časopisů ČAZV indexovaných v databázích Scopus, Web of Science apod. Obě instituce umožňují opublikování textů, které budou připraveny v souladu s jejich pokyny pro autory a projdou recenzním řízením daného časopisu. NZM dále nabízí pro mimořádně zdařilé a přínosné práce možnost publikování odborného textu formou monografie.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.  Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970, tiskove@nzm.cz