Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Věda pro zemi 2019 – tisková zpráva

IV. ročník soutěže vědeckých prací Věda pro zemi zná své vítěze

Věda pro zemi 2019, vítězové3. října 2019

Národní zemědělské muzeum ocenilo tvůrčí aktivity vysokoškolských studentů při tvorbě vědeckých prací souvisejících s tématem zemědělství. Soutěží Věda pro zemi chce muzeum zvyšovat zájem o zveřejňování výsledků bádání napříč obory. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo během Noci vědců 27. září v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné.

Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou diskuzi se zástupci z akademické sféry, praxe, soukromého i neziskového sektoru a státní správy. Národní zemědělské muzeum organizovalo soutěž Věda pro zemi již počtvrté, a to v kategoriích bakalářská, diplomová a doktorská práce. „Chceme přispět k prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti. Závěrečná hodnocení provedla komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea, která rozhodovala na základě vlastního posouzení a posudků externích odborníků v dané tematické oblasti,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

V každé z kategorií byly vyhodnoceny tři nejlepší práce a vítězní autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 2 000 Kč do 10 000 Kč. Oceněným autorům bude také umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí publikování výsledků jejich vědeckého zkoumání v podobě odborné publikace nebo článku v muzejním recenzovaném časopise Prameny a studie. Vědecká rada a externí odborníci u přihlášených prací hodnotili stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění, použité metody, obsahovou správnost a hloubku provedených analýz, schopnost argumentace a kritického myšlení, citace a práci se zdroji, formální úpravu, jazykovou a stylistickou úroveň, vhodnost i výpovědní hodnotu příloh (tabulek, grafů, obrázků). Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce.

Soutěž studentských prací Věda pro zemi se v roce 2019 pořádá již čtvrtým rokem a probíhá pod záštitou ministra zemědělství.

 

Ocenění autoři a jejich práce:

Bakalářská diplomová práce

1. místo: Bc. Anna Korytářová – Divočina a rewilding pohledem klíčových aktérů české ochrany přírody, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

2. místo: Bc. Gabriela Kostková – Vliv zálivky na rostlinu Capsicum annuum kultivaru Jalapeno Jalastar a její plody, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Magisterská diplomová práce

1. místo: Mgr. Martina Tobiášová – Rolník a příroda v období nástupu moderních forem hospodaření v českých zemích, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

2. místo: Ing. Ondřej Krunt – Vliv systému ustájení a pohlaví brojlerových králíků na užitkovost a kvalitu kostí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

3. místo: Ing. Karolína Mašková – Senzorické vlastnosti chmele a jejich vliv na chuť a vůni piva, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Mgr. Michal Vokurka – Barokní krajinotvorba. Srovnání přístupu Šliků a Sasko-Lauenburských, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin

Čestné uznání za zvláštní přínos:

  • Bc. et Mgr. Michaela Kadavá – Návrat vlků na Broumovsko, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
  • Ing. Jana Štemberková – Sledování vybraných ukazatelů na produkci a reprodukci dojnic v rozdílných systémech chovu, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Doktorská práce

1. místo: Mgr. Pavel Boštík, Ph.D. – Kolektivizace zemědělství v Pardubickém kraji v letech 1949–1960, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav

2. místo: Ing. Jan Szturc, Ph.D. – Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie

Věda pro zemi

Cílem projektu je prohloubit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost a podpořit mladé talentované autory a umožnit jim vydání jejich práce shrnující výsledky jejich výzkumu. Do soutěže jsou přijímány práce v kategoriích bakalářská, diplomová a doktorská práce. V každém z ročníků se hlásí vždy 25 až 30 prací z nejrůznějších oborů. Hodnotitelé prací z řad vědecké rady Národního zemědělského muzea posuzují zejména společenský přínos dané práce a její vazbu na muzejní sbírky muzea a z každé kategorie vybírají tři nejlepší práce. Vybraným autorům se dostane finanční podpory na vydání jejich práce pod hlavičkou Národního zemědělského muzea. Soutěž Věda pro zemi se vyprofilovala v tradiční akci, do které se zapojují studentské práce zaměřené na velice zajímavou a přínosnou problematiku související se zemědělstvím.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Věda pro zemi 2019, Národní zemědělské muzeum Praha, 27. 9. 2019 (foto v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)