Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Věda pro zemi – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje soutěž o nejlepší vědecké práce studentů

Věda pro zemi 2019, Národní zemědělské muzeum31. leden 2019

Národní zemědělské muzeum organizuje soutěž Věda pro zemi již počtvrté, a to v kategoriích bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jednotliví autoři se mohou přihlásit ve všech třech kategoriích. Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou diskuzi se zástupci z akademické sféry, praxe, soukromého i neziskového sektoru a státní správy.

Národní zemědělské muzeum chce ocenit tvůrčí aktivity vysokoškolských studentů při tvorbě vědeckých prací a zvýšit tak zájem o zveřejňování výsledků jejich bádání. Mimo jiné by rádo přispělo k prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti. Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce. Závěrečná hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea, která bude rozhodovat na základě vlastního posouzení a posudků externích odborníků v dané tematické oblasti. „Podle výsledků z loňského ročníku se nám potvrzuje, že o téma zemědělství je mezi studenty řady oborů zájem. Letošní novinkou je rozšíření o další výzkumnou oblast - archeologii zemědělství,“ říká náměstek generálního ředitele Antonín Šimčík.

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce a oceněným autorům bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí publikování výsledků jejich vědeckého zkoumání v podobě odborné publikace nebo článku v muzejním recenzovaném časopise Prameny a studie. Tematické okruhy jsou: muzeologie; venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice; rozvoj venkova a regionální rozvoj; lesnictví, lesní hospodářství a myslivost; vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství; zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství; mechanizace zemědělství a lesnictví; zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby; potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba; kulinární dědictví českých zemí; venkov a zemědělství v umění; osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů; archeologie zemědělství. Vědecká rada a externí odborníci u přihlášených prací hodnotí stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění, použité metody, obsahovou správnost a hloubku provedených analýz, schopnost argumentace a kritického myšlení, citace a práci se zdroji, formální úpravu, jazykovou a stylistickou úroveň, vhodnost i výpovědní hodnotu příloh (tabulek, grafů, obrázků).

Práce může být v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů. Povinnou součástí přihlášky je bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu, kopie podepsaných odborných posudků vedoucího práce a oponentů. Vítězní autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 2 000 Kč do 10 000 Kč.

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 2. – 30. 6. 2019, hodnocení prací: 1. 7. – 9. 9. 2019, setkání hodnotící komise a určení pořadí: 10. 9. – 20. 9. 2019, vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: 27. 9. 2019 na celoevropském vědeckém festivalu Noc vědců.

​Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním online přihlašovacího formuláře, ke kterému je třeba přiložit požadované pdf dokumenty. Veškeré informace o soutěži včetně online formuláře jsou k dispozici na www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi. Kontakt na organizátorku soutěže: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea, jitka.balcarova@nzm.cz, tel. +420 702 170 355.

 

Soutěž Věda pro zemi se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.