Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Věda pro zemi 2018 – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum vyzývá mladé vědce k účasti v soutěži o nejlepší vědecké práce

Soutěž Věda pro zemi 201828. 2. 2018

Soutěž s názvem Věda pro zemi se koná již potřetí a je vyhlášena pro kategorie bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích. Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, soukromého i neziskového sektoru, státní správy a samosprávy a akademické sféry.

V rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti chce Národní zemědělské muzeum ocenit tvůrčí aktivity vysokoškolských studentů při tvorbě vědeckých prací a zvýšit tak zájem o zveřejňování výsledků jejich bádání. Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce. Závěrečná hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea, která bude rozhodovat na základě posudků externích odborníků v dané tematické oblasti. „Letošní třetí ročník se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka a počet přihlášených prací v minulém ročníku nám potvrdil smysl takovou soutěž pořádat. Jejich tematická šíře navíc prokazuje nevyčerpatelnou rozmanitost nejen vědy, ale i naší země,“ dodává organizátorka soutěže Jitka Balcarová.

Kritérii hodnocení jsou stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění, použité metody, obsahová správnost a hloubka provedené analýzy, schopnost argumentace a kritického myšlení, schopnost konceptualizace, citace a práce se zdroji, formální úprava, jazyková a stylistická úroveň, vhodnost a výpovědní hodnota příloh (tabulky, grafy, obrázky). V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo článku v muzejním recenzovaném časopise Prameny a studie.

Tematické okruhy jsou muzeologie; venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice; rozvoj venkova a regionální rozvoj; lesnictví, lesní hospodářství a myslivost; vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství; zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství; mechanizace zemědělství a lesnictví; zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby; potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba; kulinární dědictví českých zemí; venkov a zemědělství v umění; osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů.

Práce může být v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů. Povinnou součástí přihlášky je bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu, kopie podepsaných odborných posudků vedoucího práce a oponentů.

Vítězní autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 1 000 Kč do 10 000 Kč.

Termín pro přihlašování účastníků: 22. 2. – 30. 6. 2018

Hodnocení prací: 1. 7. – 15. 9. 2018

Setkání hodnotící komise a určení pořadí: 15. 9. – 30. 9. 2018

Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: říjen 2018

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním online formuláře, ke kterému je třeba přiložit požadované pdf dokumenty, nebo zasláním stručné elektronické přihlášky. Veškeré informace o soutěži včetně online přihlášky a formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi.

Kontakt na organizátorku soutěže: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea, jitka.balcarova@nzm.cz, tel. +420 702 170 355.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.  Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.